Obsah

Späť

Dobývaci priestor Dubnica nad Váhom - pokračovanie v banskej činnosti (tažba štrkopieskov)" - upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Ministerstvo Životného prostedia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na Životné prostredie, (d'alej len ,,MZP SK') ako prislušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 pism. a) a § 2 ods. 1 pism. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o znene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov a § 3 pism. k) a § 54 ods. 2 pism. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (d'alej len "zákon") upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov účastníka konania o tom, že dňom 16. 02. 2018 začalo konanie (posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie) podľa § 22 a nasledujúcich zákona na základe zámeru "Dobývací priestor Dubnica nad Váhom - pokračovanie v banskej činnosti (ťažba štrkopieskov)" navrhovateľa SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Úplné znenie si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

 

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 29. 3. 2018

Späť