Obsah

Späť

Rozhodnutie č. Výst. - 26968/2017 - Hš - TS1-20 zo dňa 04. 10. 2017 – oprava chyby pri písaní rozhodnutia

Vec: Rozhodnutie č. Výst. - 26968/2017 - Hš - TS1-20 zo dňa 04. 10. 2017 – oprava chyby pri písaní rozhodnutia

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydal dňa 04. 10. 2017 rozhodnutie o stavebnom povolení na zmenu dokončenej stavby: „Stavebné úpravy bytového domu Pod hájom 1083, Dubnica nad Váhom“ pod č. Výst.- 26968/2017 - Hš - TS1-20. Pri písaní rozhodnutia došlo k chybe, ktorá vznikla neúplným uvedením obchodného mena zhotoviteľa danej stavby v žiadosti o stavebné povolenie.  

Úplné znenie Royhodnutia si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť