Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE, „Stavebné úpravy bytového domu Kollárova 1305“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kollárova 1305, 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení - OSBD, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali dňa 23. 01. 2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbuStavebné úpravy bytového domu Kollárova 1305“, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom dňa 28. 09. 2016  pod č. j. : Výst. - 28328/2016 - Hš - TS1-A/10, na pozemku parcelné číslo C-KN 101/26 kat. územie Dubnica nad Váhom.                              

           Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh v kolaudačnom konaní, podľa § 81 stavebného zákona  a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe obhliadky stavby uskutočnenej dňa 28. 02. 2018 a predložených dokladov

povoľuje užívanie stavby

Stavebné úpravy bytového domu Kollárova 1305“,

bytového domu súpisné číslo 1305 na pozemku C-KN 101/26 katastrálne územie

Dubnica nad Váhom.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť