Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE, „Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Centrum I - 41“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 41, Centrum I, 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresným stavebným bytovým družstvom, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali dňa 17. 01. 2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbuZastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Centrum I - 41“, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom dňa 13. 06. 2016  pod č. j. : Výst. - 24694/2016 – Čk-TS1-A/10, na pozemku parcelné číslo C-KN 100/71 kat. územie Dubnica nad Váhom.                              

           Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh v kolaudačnom konaní, podľa § 81 stavebného zákona  a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe obhliadky stavby uskutočnenej dňa 27. 02. 2018 a predložených dokladov

povoľuje užívanie stavby

Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom,

Centrum I - 41“,

bytového domu súpisné číslo 41 na pozemku C-KN 100/71 katastrálne územie

Dubnica nad Váhom.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť