Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní podkladov

opravuje

podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku chyby v písaní územného rozhodnutia č. Výst. 246/2018 zo dňa 09.01.2018 o umiestnený stavby „RETAIL PARK – DUBNICA NAD VÁHOM, ČASŤ: SO-401 PRÍPOJKA VN, SO-402 TRAFOSTANICA“ umiestnená na pozemkoch p. č. KN-C 3747/296, KN-C 4360/33, KN-C 3748/1, KN-E 5037 k. ú. Dubnica nad Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9.2.2018 takto:

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 25. 4. 2018

Späť