Obsah

Späť

Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí konania vo veci predÍženia platnosti územného rozhodnutia stavby „Zberná komunikácia B-2 Dubnica nad Váhom - Nová Dubnica" - trasa B.

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom, podalo dňa 05. 04. 2018 žiadosť o predÍženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „Zberná komunikácia B-2 Dubnica nad Váhom - Nová Dubnica" na pozemkoch parc. č. C-KN 2100/127, 2100/192, 1988/6, 1988/5, 1988/4, 1963/7, 1963/6, 1963/5, 1963/4, 1963/3, 1963/2, 4449, 4359/2 a pozemkoch parc. č. E-KN 3545/502, 818/501, 817/102, 817/101, 816/501, 815/501, 774, 815/502, 814/502, 813/502, 812/502, 81112, 811/4, 810/502, 809/102, 809/101, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798/101, 797/102, 797/2, 79711, 796, 795/501, 5064/501, 818/502, 5074, 930, 931, 932, 933, 934 kat. územie Dubnica nad Váhom; na pozemku parc. č. C-KN 224 a pozemku pare. č. E-KN 181/2 kat. územie Malý Kolačín; na pozemkoch parc. č. E-KN 161, 162, 163, 1-164 a 1-182 kat. územie Veľký Kolačín, ktoré vydal stavebný úrad - Obec Bolešov dňa 08.03.2012 pod č. j.: 21/2012 - TSl - A/10 a ktoré nadobudlo právoplatnosť 02. 05. 2012.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 4. 2018

Dátum zvesenia: 22. 4. 2018

Späť