Obsah

Späť

Verejná vyhláška Oznámenie „Obnova a zateplenie bytového domu Pod hájom 956, Dubnica nad Váhom“

Verejná vyhláška

Oznámenie

Vlastníci bytov a NP – Pod hájom 956, 018 41 Dubnica nad Váhom  - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica,

oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu

„Obnova a zateplenie bytového domu Pod hájom 956, Dubnica nad Váhom“.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu - Pod hájom 956, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 26. 03. 2018 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova a zateplenie bytového domu Pod hájom 956, Dubnica nad Váhom“, s. č. 956, na pozemku parc. č. C-KN 600/8 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu stavby nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku, ktorá sa uskutoční dňa

16. 05. 2018 o 1000 hodine,

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, II. poschodie, č. dv. 54.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 4. 2018

Dátum zvesenia: 28. 4. 2018

Späť