Obsah

Späť

Verejná vyhláška Oznámenie „Obnova bytového domu Pod hájom 961, Dubnica nad Váhom“

Verejná vyhláška

Oznámenie

Vlastníci bytov a NP – Pod hájom 961, 018 41 Dubnica nad Váhom  - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica,

oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu

„Obnova bytového domu Pod hájom 961, Dubnica nad Váhom“.

 

Vlastníci bytov a NP – Pod hájom 961, 018 41 Dubnica nad Váhom - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 23. 03. 2018 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova bytového domu Pod hájom 961, Dubnica nad Váhom“, s. č. 961, na pozemku parc. č. C-KN 2300/74 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu žiadosti. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky k požadovanej zmene dokončenej stavby uplatniť najneskôr do

26. 04. 2018 

 Na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na oddelení výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu v  Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky ku stavbe uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na oddelení výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu v  Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9.

Ak dotknutý orgán v stanovenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.

 

Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 4. 2018

Späť