Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie, „Stavebné úpravy bytového domu č. 1085“,

Verejná vyhláška

Oznámenie

Vec:  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 1085, Pod hájom 1085, 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresným stavebným bytovým družstvom, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica,

stavba: „Stavebné úpravy bytového domu č. 1085“,

- oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 1085, Pod hájom 1085, 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresným stavebným bytovým družstvom, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali dňa 23. 02. 2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbuStavebné úpravy bytového domu č. 1085“, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom dňa 04. 05. 2015  pod č. j. : Výst. - 7137/2015 - Hš - TS1-A/10, na pozemku parcelné číslo C-KN 2300/36 kat. územie Dubnica nad Váhom.                              

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 ods. 1  stavebného zákona,  oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  k predloženému návrhu nariaďuje ústne pojednávanie  a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

11. 04. 2018 o 1000 hodine,

     so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, II. poschodie, č. dv. 54.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť