Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE, OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA BYTOVÉHO DOMU NA UL. POD HÁJOM 1095/76-81, DUBNICA NAD VÁHOM

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu – Pod hájom s. č. 1095/76-81 01841 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podal dňa 26.01.2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby):  „OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA BYTOVÉHO DOMU NA UL. POD HÁJOM 1095/76-81, DUBNICA NAD VÁHOM“ umiestnenej na pozemku p. č. KN-C 2300/43 k. ú. Dubnica nad Váhom.

          Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní postupom podľa § 61 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba

„OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA BYTOVÉHO DOMU NA UL. POD HÁJOM 1095/76-81, DUBNICA NAD VÁHOM“

(zmena dokončenej stavby podľa § 139b ods. 5 písm. c) stavebného zákona) budova súpisné č.1095 umiestnená na pozemku p. č. KN-C 2300/43 k. ú. Dubnica nad Váhom sa podľa §66 ods. 1 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 28. 3. 2018

Späť