Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie- „Parkoviská pri bytových domoch 390,392,394,398,406,407 (ul. Moyzesova) “

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie

Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad , Bratislavská 434/9 , oznámenie o začatí   stavebného konania  stavby „Parkoviská pri bytových domoch 390,392,394,398,406,407 (ul. Moyzesova)“ a nariadenie ústneho pojednávania.       

Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad , Bratislavská 434/9, zastúpené primátorom Ing. Jozefom Gašparíkom , podalo dňa  04.04.2018 žiadosť o povolenie stavby „Parkoviská pri bytových domoch 390,392,394,398,405,407 (ul. Moyzesova)“, na pozemkoch parc.č. KN – C 1110/4, 1110/336, 1110/54, 11110/335, 1110/341, 1110/334, 1110/333, 1110/332 k. ú. Dubnica nad Váhom.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný správny orgán  , podľa čl. II, bod 3  zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov  a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §  120, ods. 1  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) , v znení neskorších predpisov , v súlade s ust. § 61, ods. 1  stavebného zákona  oznamuje začatie konania  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dna   

10.05.2018 o 10.00 hod.

so stretnutím na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby a ÚP.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 4. 2018

Dátum zvesenia: 29. 4. 2018

Späť