Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE, „Stavebné úpravy bytového domu Pod hájom 954/3“

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ   POVOLENIE

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Pod hájom 954/3, 018 41 Dubnica nad Váhom  - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 21. 10. 2016 (výzva č. j. : Výst.-34293/2016-Hš-TS1-A/10 zo dňa 19. 12. 2016) žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Stavebné úpravy bytového domu Pod hájom 954/3“, s. č. 954, na pozemkoch parc. č. C-KN 600/11 a 600/12 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

        Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa  §§ 62, 63 stavebného zákona s účastníkmi konania  a dotknutými orgánmi  v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba  (zmena dokončenej stavby) podľa § 139 b, ods. 5  písm. c)  stavebného zákona

Stavebné úpravy bytového domu Pod hájom 954/3“

bytový dom s. č. 954, na pozemkoch parc. č. C-KN 600/11 a 600/12 kat. územie Dubnica nad Váhom sa podľa  § 66  stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť