Obsah

Späť

ZÁMER č.03/2018 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

ZÁMER č.03/2018
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca majetku, zeleninová tržnica Pod hájom v Dubnici nad Váhom , v súlade s § 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2011 vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu.

  1. Predajné miesta na zeleninovej tržnici Pod hájom (pri poliklinike ) v Dubnici nad Váhom.

Základné podmienky.

Priestory uvedené v bode 1. sú vhodné na účel prenájmu: sezónny predaj ovocia a zeleniny.

Predpokladaná doba nájmu 1 :od 01 .04.2018 : na dobu určitú

Minimálna cena nájmu : podľa účelu prenájmu v súlade s VZN č. 8/2011 mesta Dubnica nad Váhom.

Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu nájmu, v zalepenej obálke s poznámkou „NEOTVARAT-PONUKA" na adresu :

Elena Prekopová
DUMAT, mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru.

Prehliadku nebytových priestorov pre budúcich nájomcov zabezpečuje DUMAT, m. p. o .. Vyhodnotenie záujemcov sa uskutoční v sídle DUMAT, m. p. o. , bezodkladne po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk.

Doplňujúce informácie poskytne DUMAT, m. p. o. na telefónnom čísle 042/4441395.
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

V Dubnici nad Váhom, dňa 06. 03. 2018

Mgr. Jozef Ublanič

riediteľ DUMAT, m.p.o.

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 25. 3. 2018

Späť