Obsah

Späť

ZÁMER č.04/2018 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

ZÁMER č.04/2018
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dumat - mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 151/3 ( označená ako bývalá Základná škola ) nachádzajúcej sa na ul ici Partizánskej v Dubnici nad Váhom zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 Trenčí n, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s § 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2011 , vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove:

  1. Pavilón A 1 poschodie : označen ie - m iestnosť č. 1105 m2 o rozlohe 57,0 m2
    Celková výmera plochy: 57,0 m2

Základné podmienky
Priestory uvedené v bode 1 sú vhodné na účel prenájmu : kancelárske

Predpokladaná doba nájmu : máj 2018 na dobu neurčitú

Minimálna cena nájmu : podľa účelu prenájmu v súlade s VZN č. 8/2011 určovaní cien za nájom nebytových priestorov v majetku mesta Dubnica nad Váhom, bez služieb poskytovaných s nájmom.

Cena služieb - podľa pomeru výmery plochy prenajatých priestorov k celkovým priestorom a prevádzkovým nákladom budovy.
Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu ntijmu v zalepenej obálke s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ-PONUKA" na adresu :
Elena Prekopová
DUMAT, mestská príspevková organizácia, Bratislavskc. 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru.
Prehliadku nebytových priestorov pre budúcich nájomcov zabezpečuje DUMAT, m. p. o . .
Vyhodnotenie záujemcov sa uskutočn í v sídle DUMAT, m. p. o. , bezodkladne po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk.
Doplňujúce informácie poskytne DUMAT, m. p. o. na telefónnom čísle 0907 706450.
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Dubnici nad Váhom, dňa 10. 04. 2018

Mgr. Jozef Ublanič
riaditeľ DUMAT, m.p.o.

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 4. 2018

Späť