Obsah


účinný

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 8/2017 zo dňa 21.9.2017 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom01.11.2017
VZN č. 05/2017 o organizácii miestneho referenda29.09.2017
VZN č. 04/2017 zo dňa 22.06.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom27.06.2017
VZN č.3/2017 zo dňa 23.02.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom02.03.2017
VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom24.02.2017
VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnost23.02.2017
VZN č. 02/2016 o nakladaní s odpadom16.06.2016
VZN č. 9/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom.17.12.2015
VZN č. 11/2015 o miestnych daniach16.12.2015
VZN č. 10/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom.16.12.2015
VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14. 12. 2012, v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 29. 6. 201316.12.2015
VZN č.8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom.25.09.2015
VZN č.06/2015 o sociálnych službách mesta a finančných príspevkoch mesta20.07.2015
VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZNM č. 13/2012 v znení VZNM č. 4/2014 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - Špecializovanom zariadení Dubina, m.r.o. Dubnica nad24.04.2015
VZN č.05/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 05/2008 o celoplošnej deratizácii na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 30. 10. 200821.04.2015
VZN č.04/ 2015, ktorým sa ruší VZN č. 02/2008 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 24. 4. 200802.04.2015
Úplné znenie VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom23.03.2015
VZN č. 12/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2011 v znení VZN č.10/2011 a VZN č. 3/201309.09.2014
VZN č. 9/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27.9.2012 a VZN č. 2/2014 zo dňa 27.2. 201412.07.2014
VZN č.8/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok)09.06.2014
VZN č. 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZNM č. 13/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - Špecializovanom zariadení Dubina, m.r.o. Dubnica nad Váhom04.03.2014
VZN č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom10.02.2014
VZN č. 05/2014, ktorým sa ruší časť VZN mesta č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb služieb na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 2. 6. 201107.02.2014
VZN č. 3/2014, ktorým sa ruší VZN č. 6/2007 zo dňa 28. 8. 2007 Štatút mestského parku J. B. Magina – parkový poriadok07.02.2014
VZN č. 1/2014, ktorým sa ruší časť VZN č. 15/2004 o ochrane nefajčiarov a obmedzení používania tabakových výrobkov na území mesta31.01.2014
VZN č. 06/2013, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 10/2005 zo dňa 27.10.200520.12.2013
VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady30.09.2013
VZN č.2/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom01.03.2013
VZN č. 13/2012 - Zariadenie pre seniorov - Špecializované zariadene Dubina.17.12.2012
VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady14.12.2012
VZN č. 08/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom03.10.2012
VZN č. 05/2012 o verejnom poriadku.02.10.2012
VZN č. 03/2012, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Dubnica nad Váhom26.05.2012
Úplné znenie VZN č. 1/2005 o záväzných častiach Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 5/2011 a č. 11/201130.03.2012
VZN č. 14/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia16.12.2011
VZN č. 11/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom - zmena č. 6 a doplnok č. 4.16.12.2011
VZN č. 06/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dubnica nad Váhom14.06.2011
Úplné znenie VZN č. 1/2005 o záväzných častiach Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 5/201107.06.2011
VZN č. 08/2011 - o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom06.06.2011
VZNM č. 5/2011, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky záväznej časti „Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom“ vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Dubnica nad Váhom č. 1/2005 o záväzných častiach Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom15.03.2011
VZNM č.2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta11.03.2011
VZNM č. 03/2010 - O určení názvu historického objektu26.03.2010
VZNM č. 5/2009 - O pamätihodnostiach mesta Dubnica nad Váhom08.06.2009
VZNM č. 4/2009 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom16.02.2009
VZNM č.1/2009 - Zásady prideľovania mestských nájomných bytov21.01.2009
VZNM č.12/2008 - Štatút Mestskej polície v Dubnici nad Váhom14.01.2009
VZNM č.11/2008 - ktorým sa menia a dopĺňajú VZNM Dubnica nad Váhom v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike a o zrušení niektorých VZNM Dubnica nad Váhom16.12.2008
VZNM č.7/2007 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom25.10.2007
VZNM č.5/2007 - O určení názvu ulice30.08.2007
VZNM č.2/2007 - O školských obvodoch v meste Dubnica nad Váhom27.06.2007
VZNM č.3/2007 - O určení názvu ulíc31.05.2007
VZNM č.1/2007 - O určení názvu ulíc29.01.2007
VZNM č.2/2006 - O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele30.03.2006
VZNM č.8/2005 - O určení názvu verejného priestranstva11.11.2005
VZNM č.6/2005 - O spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku ( odvolaní ) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností.05.11.2005
VZNM č.4/2005 - O určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb02.11.2005
VZNM č.1/2005 - O záväzných častiach Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom29.10.2005
VZNM č.15/2004 - O ochrane nefajčiarov a obmedzení používania tabakových výrobkov na území mesta24.10.2005
VZNM č.40/2003 - O doplnení VZNM č.18/2003 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov09.10.2005
VZNM č.35/2003 - O prečíslovaní a vydaní úplných znení VZNM Dubnica nad Váhom vydaných do 30.4. 200305.10.2005
VZNM č.34/2003 - O doplnení VZN č. 18/2003 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov04.10.2005
VZNM č.32/2003 - O prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov03.10.2005
VZNM č.26/2003 - O záväzných častiach Územného plánu zóny Dubnica n./V. - Háje/Kvadrant IV27.09.2005
VZNM č.18/2003 - O prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov19.09.2005
VZNM č.10/2003 - O hospodárení s mestskou zeleňou12.09.2005
VZNM č.9/2003 - Používanie a ochrana mestských symbolov mesta11.09.2005
VZNM č.6/2003 - O čistote mesta08.09.2005

platný

návrh