Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

21/2018/RSM

460,00 EUR

Vlastníci bytov a NP v bytovom dome s. č. 954/3, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.02.2018

DOHODA o s končen í nájmu nehnute ľnosti - pozemku č. 19/2018/RSM

19/2018/RSM

25,00 EUR

l.N.V.E.S.T. a. s .

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.02.2018

Zmluva o umeleckom výkone č . 02/18 , uzavretá podľa zák. č. 185/2015 Z.z. v platnom znení a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v platnom znení

22/2018

750,00 EUR

Hudobná skupina Progres

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.02.2018

Poistná zmluva

Dodatok č.1

3,25 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

07.02.2018

Rámcová dohoda

20/2018

24,00 EUR

KOLMAN. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.02.2018

MANDÁTNA ZMLUVA

17/2018/RSM

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.02.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

16/2018/RSM

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

18/2018/RSM

3 500,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

26.01.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180125

2017/0100331 do 2017/0100334

88,00 EUR

Zoznam - zmluva

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

25.01.2018

KÚPNA ZMLUVA

10/2018/RSM

584,00 EUR

Pavol Slaziník

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.01.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečeni zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu i. 9212017, uzatvorenej v zmysle S 269 ods. 2 a nasl. Obchodn6ho zikonnika i.513/1991 Zb.v znení neskoršich predpisov zo dňa 28.2.2017

92/2017/D1/2018

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.01.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

367/2017

Neuvedené

LORAS, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.01.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

366/2017

Neuvedené

LORAS, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.01.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

11/2018

50,00 EUR

Mgr. Art. Juraj Jaroš

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.01.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

6/2018

200,00 EUR

Peter Gereg

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.01.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

5/2018

800,00 EUR

Ľudovít Kašuba

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.01.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

2/2018

70,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.01.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

3/2018

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.01.2018

ZMLUVA O SPOLUORGANIZOVANÍ UMELECKÉHO PROGRAMU

7/2018

Neuvedené

PLANÉTA ZÁŽITKOV, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

16.01.2018

DOHODA O JEDNORAZOVEJ NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI

390/2017

200,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

11.01.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

1/2018

200,00 EUR

Jaroslav Briestenský

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.01.2018

DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. SM 79/2007 ZoS, zo dňa 01.04. 2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2009 medzi zmluvnými stranami

79/2007/D2 2018

52 624,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.01.2018

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 305 0002

218/2012/D5 2017

205,07 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.01.2018

Dodatok č. 6 k Hromadnej poistnej zmluve č . 7505811207

373/2011/D6 2017

99,60 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.01.2018

Zmluva o účinkovan í, moderovaní obradov, slávnostných, kultúrnych a spoločenských podujatí

4/2018/RSM

20,00 EUR

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: