Obsah

Začiatok školského roka pre rodičov školákov znamená zvýšené finančné náklady. Nové školské povinnosti si vyžadujú pomôcky na písanie, školskú tašku, peračník, zošity a mnoho ďalšieho. Ako si poradiť so zvýšenými nákladmi pri nástupe dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vysvetlila vedúca Školského úradu v Dubnici nad Váhom Mária Balážová.

Príspevok 100 eur od štátu pre všetkých prváčikov

Na základe schválenej novely zákona o prídavku na dieťa z roku 2019 pri príležitosti nástupu dieťaťa do školy dostávajú rodičia od štátu automaticky jednorazový príspevok 100 eur. Cieľom tohto príspevku k prídavku na dieťa je dosiahnuť, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremeňuje rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

Aké sú podmienky pre získanie príspevku pre prváčika? 

Príspevok rodičia dieťaťa, ktoré nastupuje do prvého ročníka základnej školy, dostávajú automaticky. Výška príspevku je 100 eur, o ktorých sa zvýši suma vyplateného prídavku na dieťa za mesiac september. Pripomíname, že ide o jednorazový automatický príspevok, teda  nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť. Základné školy totiž postupujú informáciu o prváčikoch do centrálneho registra žiakov. Následne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tieto informácie zaznamená a podľa toho vyplatí príspevok. Pre rodiča tak tento príspevok nepredstavuje osobitnú administratívnu záťaž. Príspevok sa vypláca rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa, spolu s prídavkom v mesiaci október.

 

Aj samospráva môže pomôcť 

Pomocou v podobe jednorazového príspevku môže rodičom školákov odľahčiť aj mesto Dubnica nad Váhom. Občan, ktorý má o tento príspevok záujem, však musí splniť stanovené podmienky, ktoré upravuje všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách a finančných príspevkoch mesta. Jednorazovú dávku môže mesto občanovi poskytnúť napr. na úhradu nákladov na nákup potravín, ošatenia, záujmovú činnosť dieťaťa a na vybavenie dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode či na lyžiarsky výcvikový kurz do výšky 60 eur. Na úhradu mimoriadnych výdavkov a tiež na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady do výšky 165 eur.

 

O príspevok od samosprávy je potrebné si požiadať. O podrobnostiach je možné sa informovať na oddelení školstva alebo oddelení sociálnych vecí.