Obsah

Prijímanie detí do MŠ a ZŠ

 

Prijímanie detí do MŚ sa riadi "Pravidlami pre prijímanie detí do materských škôl".

 

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom je určená platnými VZN.

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7 / 2019 (úplné znenie - zmena: VZN č. 13/2019 s účinnosťou od 1.1.2020) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 26.06.2019.

Všeobecne záväzné nariadene Mesta Dubnica nad Váhom č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Dubnica nad Váhom.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/ 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom.

 

Legislatíva k zápisu detí:

 • Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia :
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
 • všeobecne záväzné nariadenie (VZN č. 7/2019 z 26.06.2019, úplné znenie  - zmena : VZN č. 7/2019 s účinnosťou od 01.01.2020 ) mesta Dubnica nad Váhom o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 • Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, link:

 https://www.minedu.sk/24034-sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

 • nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné   podľa§ 37 zákona č. 596/2003 Z. z..
 • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt („spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie( § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.)
 • Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).
 • Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).
 • V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,50 €  podľa § 37a)ods.1   zákona č. 596/2003 Z. z..

 

 • Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničímusí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi
  • Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ  v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov         a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.
  • Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané               z vybraných predmetov. Zákon však umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.
  • Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.
  • Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.