Obsah

Prijímanie detí do MŠ a ZŠ

 

Prijímanie detí do MŚ sa riadi "Pravidlami pre prijímanie detí do materských škôl".

 

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom je určená platnými VZN.

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7 / 2019 (úplné znenie - zmena: VZN č. 13/2019 s účinnosťou od 1.1.2020) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 26.06.2019.

Všeobecne záväzné nariadene Mesta Dubnica nad Váhom č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Dubnica nad Váhom.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/ 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom.

 

Legislatíva k zápisu detí:

 • Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia :
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
 • všeobecne záväzné nariadenie (VZN č. 7/2019 z 26.06.2019, úplné znenie  - zmena : VZN č. 7/2019 s účinnosťou od 01.01.2020 ) mesta Dubnica nad Váhom o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 • Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, link:

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Zápis do 1. ročníka základných škôl bude v apríli

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápis do 1. ročníka uskutoční prostredníctvom elektronických prihlášok zverejnených na webových stránkach škôl. Zápis sa uskutoční 7. a 8. apríla 2021 od 15.00 h do 18.00 h, v individuálnych prípadoch môže rodič prísť zapísať svoje dieťa osobne. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému, prípadne formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy.

Zákonný zástupca však môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý vybranej základnej škole doručí, napríklad e-mail.

Zákonný  zástupca dieťaťa môže škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, ale aj prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne vo vybranej základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy, pričom pri akomkoľvek kontakte so školou sa kladie dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemických opatrení.

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021. Spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

Do 30. júna 2021 zašle riaditeľ zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 

Zápis detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (teda prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

 • nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné   podľa§ 37 zákona č. 596/2003 Z. z..
 • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt („spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie( § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.)
 • Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).
 • Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).
 • V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,50 €  podľa § 37a)ods.1   zákona č. 596/2003 Z. z..

 

 • Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničímusí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi
  • Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ  v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov         a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.
  • Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané               z vybraných predmetov. Zákon však umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.
  • Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.
  • Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.