HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 29. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 02.03.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie zmeny návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Zánik mandátu poslanca MsZ, nastúpenie náhradníka a zloženie sľubu poslanca MsZ vo volebnom obvode č. 7 - Schválenie uznesenia 1/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o sociálnych službách mesta a finančných príspevkoch mesta zo dňa 26.6.2019, v znení VZN č. 8/2021 zo dňa 15.12.2021 - Schválenie uznesenia 2/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček  

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
I. zmena rozpočtu za rok 2022 - Schválenie uznesenia 3/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Odňatie nehnuteľného majetku zo správy správcu Základná umelecká škola, Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 4/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Zmena zriaďovacej listiny ZUŠ - Schválenie uznesenia 5/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh na odvolanie predsedu komisie športu a mládeže a na voľbu člena Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia 6/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Vyhodnotenie kultúrnospoločenských podujatí v meste za rok 2021 - Schválenie uznesenia 7/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2021 - Schválenie uznesenia 8/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Stav na úseku verejného poriadku a činnosť MsP za rok 2021 - Schválenie uznesenia 9/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Záväzné stanovisko k procesu schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie - Schválenie uznesenia 10/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia 11/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Rozvoj kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 12/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Spolufinancovanie žiadosti o dotáciu s názvom Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 13/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.1
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ ŽELEZO Slovakia s. r. o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zastúpení PaedDr. Jaroslav Biel - inžiniering - Schválenie uznesenia 14/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček  

   Nehlasovali:
 Ivan Baláž      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ INDEX CAR, s. r. o., Na Zongorke 10, 911 08 Trenčín - Schválenie uznesenia 15/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadatelia Matej Daňo a manželka Magdaléna Daňová, Agátová 4302/2, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 16/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.4
Nakladanie s majetkom mesta - Návrh na zrušenie uznesení č. 148/2021 a č. 149/2021 o predaji pozemkov pod novonavrhovanú trafostanicu v lokalite Pod brehom v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia 17/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.5
Nakladanie s majetkom mesta - Návrh na zrušenie uznesení č. 66/2021 a č. 67/2021 o predaji pozemku na ulici Nad Zábrehom v Dubnici nad Váhom do vlastníctva manželov Rebryových - Schválenie uznesenia 18/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.6
Nakladanie s majetkom mesta - Odňatie nehnuteľného majetku (objektov) zo správy správcovi Dumat, m. p. o., so sídlom A. Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 19/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.7
Nakladanie s majetkom mesta - Zámery č. 01/2022, č. 02/2022, č. 03/2022 a č. 04/2022 na prenájom nebytových priestorov budovy nachádzajúcej sa na ulici Andreja Kmeťa súp. č. 360 (Cymbalka) v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia 20/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.8
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov budovy Klubu dôchodcov č. 2 nachádzajúcich sa na ulici Československej armády 1187/4 v Dubnici nad Váhom, miestnosti o celkovej výmere 17,50 m2, ako prípad osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia 21/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.8
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov budovy Klubu dôchodcov č. 2 nachádzajúcich sa na ulici Československej armády 1187/4 v Dubnici nad Váhom, miestnosti o celkovej výmere 17,50 m2, ako prípad osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia 22/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021 - Schválenie uznesenia 23/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia 24/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 17.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia - Schválenie uznesenia 25/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 18.
Poskytnutie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny, zriadenie centrálneho skladu a založenie transparentného účtu - Schválenie uznesenia 26/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 18.
Poskytnutie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny, zriadenie centrálneho skladu a založenie transparentného účtu - Schválenie uznesenia 27/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 18.
Poskytnutie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny, zriadenie centrálneho skladu a založenie transparentného účtu - Schválenie uznesenia 28/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček