HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 19. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 16.12.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý    

   Zdržali sa:
Mgr. Vladimíra Klačanská      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie zmeny návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023 - Schválenie akceptovaných pripomienok k návrhu rozpočtu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023 - Schválenie uznesenia č. 123/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2019 - uznesenie č. 124/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na schválenie predĺženia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015 ­ 2020 - uznesenie č. 125/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Programové a termínové zabezpečenie MsZ na r. 2021 - uznesenie č. 126/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2019/2020 - uznesenie č. 127/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Spoločný operačný plán zimnej údržby pre sezónu 2020 - 2021 mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. - uznesenie č. 128/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - uznesenie č. 129/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 130/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.1
Nakladanie s majetkom mesta - Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu - odkúpenie pozemkov od spoločnosti Konštrukta - Defence, a. s. - uznesenie č. 131/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.1
Nakladanie s majetkom mesta - Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu - odkúpenie pozemkov od spoločnosti Konštrukta - Defence, a. s. - uznesenie č. 132/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.1
Nakladanie s majetkom mesta - Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu - odkúpenie pozemkov od spoločnosti Konštrukta - Defence, a. s. - uznesenie č. 133/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.2
Nakladanie s majetkom mesta - Zámena pozemkov medzi mestom Dubnica nad Váhom a Poľnohospodárskym družstvom Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 134/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.2
Nakladanie s majetkom mesta - Zámena pozemkov medzi mestom Dubnica nad Váhom a Poľnohospodárskym družstvom Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 135/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odpredaj pozemkov v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom ­ žiadateľ LORAS, s. r. o. a Ing. Ľubomír Šoltis - uznesenie č. 136/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odpredaj pozemkov v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom ­ žiadateľ LORAS, s. r. o. a Ing. Ľubomír Šoltis - uznesenie č. 137/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odpredaj pozemkov v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom ­ žiadateľ LORAS, s. r. o. a Ing. Ľubomír Šoltis - uznesenie č. 138/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.4
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena - elektrická prípojka žiadatelia Michal Gerhát a Ing. Michaela Gerhátová, Okružná 297/26, 018 41 Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 139/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.5
Nakladanie s majetkom mesta - Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ulica Nádražná, ponuka ­ vlastník Viliam Rajec, Nad kostolom 1104/6, 018 41 Dubnica nad Váhom a a ďalšie dve spoluvlastníčky - uznesenie č. 140/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.6
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ umiestnenie energetického zariadenia ­ žiadateľ UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 141/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.6
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ umiestnenie energetického zariadenia ­ žiadateľ UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 142/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.7
Nakladanie s majetkom mesta - Zriadenie vecného bremena - elektrickej NN prípojky, žiadateľka Ing. Danka Balalová, Okružná 296/23, 018 41 Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 143/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.8
Nakladanie s majetkom mesta - Zriadenie vecného bremena v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica - uznesenie č. 144/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 101/2 pri bytovom dome Centrum I. súpisné číslo 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - uznesenie č. 145/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 101/2 pri bytovom dome Centrum I. súpisné číslo 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - uznesenie č. 146/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku parcelné číslo KN-C 1252/20 pri Centre sociálnych služieb ­ AVE, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 - uznesenie č. 147/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku parcelné číslo KN-C 1252/20 pri Centre sociálnych služieb ­ AVE, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 - uznesenie č. 148/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.11
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov - pavilón školskej družiny a školskej jedálne (bývalej II. Základnej školy) nachádzajúcej sa na ulici Partizánska 151 v Dubnici nad Váhom a to miestností na prízemí o celkovej výmere 263,27 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie č. 149/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.11
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov - pavilón školskej družiny a školskej jedálne (bývalej II. Základnej školy) nachádzajúcej sa na ulici Partizánska 151 v Dubnici nad Váhom a to miestností na prízemí o celkovej výmere 263,27 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie č. 150/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - uznesenie č. 151/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - uznesenie č. 152/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 12


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý    

   Nehlasovali:
Ing. Lukáš Bakyta  Miroslav Sečany    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok 2021 - uznesenie č. 153/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.
Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta - uznesenie č. 154/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 14.
Informácia o vydaní a zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Dubnici nad Váhom - uznesenie č. 155/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 15.
Návrh na určenie platu primátora - uznesenie č. 156/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 16.
VI. zmena rozpočtu 2020 - uznesenie č. 157/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý