HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 32. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 10.08.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie zmeny programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Zabezpečenie záväzku v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci projektu s názvom „Modernizácia a rekonštrukcia objektu I, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č. 85/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
IV. zmena rozpočtu na rok 2022 - Schválenie uznesenia č. 86/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Vyčlenenie finančných prostriedkov na splácanie úveru zo ŠFRB po navýšení podpory (úveru) na stavbu „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č. 87/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček