HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 24. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 30.06.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Záverečný účet mesta za rok 2020 - Schválenie uznesenia č. 57/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
III. zmena rozpočtu za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 58/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
VZN č. 3/2021 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 59/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
VZN č. 4/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 60/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Správa o hospodárení TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. za rok 2020 - Schválenie uznesenia č. 61/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020 - Schválenie uznesenia č. 62/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Zmena člena komisie životného prostredia a ekológie - Schválenie uznesenia č. 63/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.1
Nakladanie s majetkom mesta - Priamy predaj pozemku na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom ­ Mgr. Stanislav Hofierka, Jesenského 307/10, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 64/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.1
Nakladanie s majetkom mesta - Priamy predaj pozemku na ulici Bratislavskej v Dubnici nad Váhom ­ Mgr. Stanislav Hofierka, Jesenského 307/10, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 65/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ MUDr. Martin Rebry a manželka Ing. Soňa Rebryová, Nad Zábrehom 456/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 66/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ MUDr. Martin Rebry a manželka Ing. Soňa Rebryová, Nad Zábrehom 456/9, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 67/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľky Mgr. Oľga Samáková a Mgr. Ingrid Samáková, Šafárikova 408/1, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 68/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľky Mgr. Oľga Samáková a Mgr. Ingrid Samáková, Šafárikova 408/1, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 69/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.4
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadateľka Dana Markovičová, Pod hájom 1095/79, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpená spoločnosťou ArchArt, Obrancov mieru 344/2,018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 70/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.5
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadatelia Rastislav Strapko a manželka Mgr. Renáta Strapková, Centrum II 94/57, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 71/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemkov KN-C 1580/547 o celkovej výmere 426 m2, KN-C 1580/546 o celkovej výmere 127 m2 a KN-C 1577/7 ­ orná pôda o celkovej výmere 15 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Agentúra sociálnych služieb ­ ASS n. o . - Pozmeňujúci návrh poslanca - zníženie ceny nájmu na 1€ za 1 m2 a jeden rok nájmu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
Ing. Libor Poruban      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemkov KN-C 1580/547 o celkovej výmere 426 m2, KN-C 1580/546 o celkovej výmere 127 m2 a KN-C 1577/7 ­ orná pôda o celkovej výmere 15 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Agentúra sociálnych služieb ­ ASS n. o . - Schválenie uznesenia č. 72/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemkov KN-C 1580/547 o celkovej výmere 426 m2, KN-C 1580/546 o celkovej výmere 127 m2 a KN-C 1577/7 ­ orná pôda o celkovej výmere 15 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Agentúra sociálnych služieb ­ ASS n. o . - Schválenie uznesenia č. 73/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/65, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 74/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/65, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 75/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8.8
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Tomáš Pastorek, Pod hájom 1358/135, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 76/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.8
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Tomáš Pastorek, Pod hájom 1358/135, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 77/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 8.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov budovy Mestského domu kultúry nachádzajúci sa na ulici Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 2 305,09 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 78/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 8.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov budovy Mestského domu kultúry nachádzajúci sa na ulici Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 2 305,09 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 79/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom Zimného štadióna, celková výmera plochy 4 151 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 80/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom Zimného štadióna, celková výmera plochy 4 151 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 81/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom Zimného štadióna, celková výmera plochy 4 151 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 82/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.11
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov na 1. PP (suterén) budovy Mestského domu kultúry nachádzajúci sa na ulici Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 154,66 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 83/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.11
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov na 1. PP (suterén) budovy Mestského domu kultúry nachádzajúci sa na ulici Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 154,66 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 84/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 8.12
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151/3 (bývalá II. Základná škola), v pavilóne B - 2. podlažie, v celkovej výmere 114,90 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 85/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 8.12
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151/3 (bývalá II. Základná škola), v pavilóne B - 2. podlažie, v celkovej výmere 114,90 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 86/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 8.13
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov na 1. NP budovy nachádzajúcej sa na ulici Centrum II, súp. č. 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 45,29 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 87/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.13
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov na 1. NP budovy nachádzajúcej sa na ulici Centrum II, súp. č. 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 45,29 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 88/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 8.14
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov na 1. NP budovy nachádzajúcej sa na ulici Centrum II, súp. č. 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 73,83 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 89/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 8.14
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov na 1. NP budovy nachádzajúcej sa na ulici Centrum II, súp. č. 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 73,83 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 90/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 8.15
Nakladanie s majetkom mesta - Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností zriadením a prevádzkou stavby „INS_FTTH_Dubnica nad Váhom_IBV_Palárika a INS_FTTH_DUBV_Dubnica nad Váhom_KBV-Okružná_ČSA“ - Schválenie uznesenia č. 91/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 8.16
Nakladanie s majetkom mesta - Odkúpenie pozemkov od spoločnosti ELEKTRO GROUP ML, s. r. o. do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 92/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 9.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 93/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 10.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 94/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 11.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na II. polrok 2021 - Schválenie uznesenia č. 95/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová