HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 11.plánované zasadnutie MsZ, konaného dňa 23.04.2024Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - schválenie navrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - schválenie navrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2023 - schválenie uznesenia 24/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
II. zmena rozpočtu za rok 2024 - schválenie uznesenia 25/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.1
Súhrnná správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom za kalendárny rok 2023 - schválenie uznesenia 26/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.2
Správa o hospodárení DUMAT, m. p. o. za rok 2023 - schválenie uznesenia 27/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.3
Správa o hospodárení TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p. za rok 2023. - schválenie uznesenia 28/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.4
Správa o hospodárení ZPS Dubina m.r.o. + ŠZ Prejta za 1. až 12. mesiac 2023 - schválenie uznesenia 29/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.5
Informácia o hospodárení za obdobie január až december 2023 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnické múzeum, m. r. o - schválenie uznesenia 30/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ - schválenie uznesenia 31/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka
Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotrieb elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2023 - schválenie uznesenia 32/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka
Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2023 - schválenie uznesenia 33/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Plán údržby mestskej zelene na rok 2024 - schválenie uznesenia 34/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.1
Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku - časť ulice Nádražná od neznámeho vlastníka (Opát Ján) - v správe SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, do vlastníctva mesta - schválenie uznesenia 35/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.2
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ uloženie plynových rozvodov ­ žiadateľ SPP ­ distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava ­ mestská časť Ružinov - schválenie uznesenia 36/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.3
Zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 52/2017 a 21/2018. - schválenie uznesenia 37/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková
Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka
Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.4
Zriadenie vecného bremena - uloženie a následné prevádzkovanie inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech spoločnosti Panoráma Dubnica, s. r. o., Hviezdoslavova 1168, 018 63 Ladce - schválenie uznesenia 38/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková
Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka
Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.5
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ uloženie inžinierskych sietí ­ žiadateľ Róbert Jakuš, Kollárova 1309/36, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Ivana Tepličková - inžiniering - schválenie uznesenia 39/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková
Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka
Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.6
Zámena nehnuteľností ­ pozemkov na ulici Športovcov medzi mestom Dubnica nad Váhom a spoločnosťou MARPEX s.r.o - schválenie uznesenia 40/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.6
Zámena nehnuteľností ­ pozemkov na ulici Športovcov medzi mestom Dubnica nad Váhom a spoločnosťou MARPEX s.r.o - schválenie uznesenia 41/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.7
Žiadosť o odkúpenie pozemku ­ žiadateľ Dušan Rábek a manželka Kvetoslava Rábeková, Nad Zábrehom 458/11A, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uznesenia 42/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.7
Žiadosť o odkúpenie pozemku ­ žiadateľ Dušan Rábek a manželka Kvetoslava Rábeková, Nad Zábrehom 458/11A, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uznesenia 43/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8.8
8.8 Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ BRESMAN, s.r.o. - pozmenujuci navrh Osuch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.8
8.8 Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ BRESMAN, s.r.o. - schválenie uznesenia 44/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 8.8
8.8 Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ BRESMAN, s.r.o. - schválenie uznesenia 45/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 8.9
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ PaB Gastro s.r.o. - Pozmenujuci navrh Osuch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8.9
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ PaB Gastro s.r.o. - schválenie uznesenia 46/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.9
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ PaB Gastro s.r.o. - schválenie uznesenia 47/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.10
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ MONE INVEST, s.r.o. - pozmenujuci navrh Osuch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.10
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ MONE INVEST, s.r.o. - schválenie uznesenia 48/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.10
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ MONE INVEST, s.r.o. - schválenie uznesenia 49/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 8.11
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ SION s.r.o. - pozmenujuci navrh Osuch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 8.11
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ SION s.r.o. - schválenie uznesenia 50/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 8.11
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa ­ SION s.r.o. - schválenie uznesenia 51/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.12
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku ­ Telocvičňa SOU, vypožičiavateľovi Kynologická záchranná brigáda Trenčín - schválenie uznesenia 52/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 8.12
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku ­ Telocvičňa SOU, vypožičiavateľovi Kynologická záchranná brigáda Trenčín - schválenie uznesenia 53/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 8.13
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna č.111/DU/2023 ( prenájom zimného štadióna) - schválenie uznesenia 54/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - schválenie uznesenia 55/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 10.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - schválenie uznesenia 56/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.
Združená investícia medzi mestom Dubnica nad Váhom, mestom Nová Dubnica a obcou Trenčianska Teplá na projektovú dokumentáciu pre podjazd pre cyklistov - schválenie uznesenia 57/2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt