HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 16. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 27.08.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
1. IV. zmena rozpočtu za rok 2020 - Schválenie uznesenia 66/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
2. Zverenie majetku do správy správcu Základná škola s materskou školou Centrum I 32, so sídlom Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35 678 127 - Schválenie uznesenia 67/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
3. Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Moderné technológie pre moderné mesto - Schválenie uznesenia 68/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
4.1 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom objektov nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 69/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
4.1 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom objektov nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 70/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
4.1 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom objektov nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 71/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
4.1 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom objektov nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 72/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
4.1 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom objektov nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 73/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž  Adrián Gazdík  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta Ing. Ladislav Buranský    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
4.2 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom zimného štadióna v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 74/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
4.2 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom zimného štadióna v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 75/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
4.2 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom zimného štadióna v Dubnici nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 76/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
4.3 Nakladanie s majetkom mesta - Zriadenie predkupného práva v prospech SR SPF Bratislava navrhovateľ Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava - Schválenie uznesenia 77/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
4.4 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151/3 ­ bývalá II. Základná škola, miestnosť 2210, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 78/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
4.4 Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151/3 ­ bývalá II. Základná škola, miestnosť 2210, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 79/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
5. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vo veci opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy v Meste Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 80/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová