HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 15. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 25.06.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Doplnenie návrhu programu Truchlý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh Zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.34/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za r. 2019 - Schválenie uznesenia č.35/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Informácia o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2020 - Schválenie uznesenia č.36/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
III. zmena rozpočtu mesta na rok 2020 - Schválenie uznesenia č.37/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.1
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2019 - DUMAT, m. p. o. - Schválenie uznesenia č.38/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.2
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2019 - TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. - Schválenie uznesenia č.39/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.3
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2019 - ZPS Dubina m. r. o. + ŠZ Prejta - Schválenie uznesenia č.40/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.4
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2019 - Dubnické múzeum, m. r. o. - Schválenie uznesenia č.41/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2019 a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok v školskom roku 2019/2020 - Schválenie uznesenia č.42/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta v r. 2019 - Schválenie uznesenia č.43/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová

   Zdržali sa:
Ing. Emil Suchánek      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2019 - Schválenie uznesenia č.44/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Vyhodnotenie kultúrnospoločenských podujatí v meste za rok 2019 - Schválenie uznesenia č.45/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.1
Nakladanie s majetkom mesta - Návrh na zmenu ceny za odpredaj pomernej časti pozemku súvisiaceho s vlastníctvom bytu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je prvonadobúdateľom bytu od OSBD a zrušenie uznesenia MsZ č. 43/2005, prijatého dňa 26. 04. 2005 - Schválenie uznesenia č.46/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.1
Nakladanie s majetkom mesta - Návrh na zmenu ceny za odpredaj pomernej časti pozemku súvisiaceho s vlastníctvom bytu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je prvonadobúdateľom bytu od OSBD a zrušenie uznesenia MsZ č. 43/2005, prijatého dňa 26. 04. 2005 - Schválenie uznesenia č.47/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadatelia Peter Remo a manželka Soňa Remová, SNP 1275/7, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.48/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadatelia Peter Remo a manželka Soňa Remová, SNP 1275/7, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.49/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadatelia Peter Remo a manželka Soňa Remová, SNP 1275/7, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.50/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku ­ žiadateľ Spoločenský dom PLUS, s. r. o., Centrum II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.51/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10.4
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ SEE RE Three, s. r. o., Hodžovo námestie 2A, Bratislava, zastúpená I. T. E, advokátskou kanceláriou - Schválenie uznesenia č.52/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10.5
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o prenájom pozemku ­ žiadateľ Štefan Balala a manželka Štefánia Balalová, Centrum I 28/63 ­ 118, Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.53/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.6
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o prenájom pozemku ­ žiadateľka Monika Szabóvá, Mladých budovateľov 687/2, Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.54/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Zdržali sa:
 Vladimír Lukáč      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.7
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie, resp. prenájom pozemku ­ žiadatelia Jozef Bulejko a manželka Katarína Bulejková, Prejtská 235/278 - Schválenie uznesenia č.55/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Tholt      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.8
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Denis Gula, Pod hájom 1098/108, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č.56/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.8
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Denis Gula, Pod hájom 1098/108, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č.57/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Ondrej Kurinec, Okružná 295/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č.58/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Ondrej Kurinec, Okružná 295/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č.59/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Tomáš Pastorek, Pod hájom 1358/135, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č.60/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Tomáš Pastorek, Pod hájom 1358/135, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č.61/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č.62/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č.63/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2020 - Schválenie uznesenia č.64/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 14.
Návrh na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom. - Schválenie uznesenia č.65/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová