HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 9. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 12.12.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrh programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Zmena Návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Zánik mandátu poslanca MsZ, nastúpenie náhradníka a zloženie sľubu poslanca MsZ vo volebnom obvode č. 5. - uznesenie 132/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Programové a termínové zabezpečenie MsZ na rok 2020. - uznesenie 133/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2018/2019. - uznesenie 134/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Určenie sobášiaceho. - uznesenie 135/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. - uznesenie 136/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh na odvolanie a vymenovanie členov komisií školstva, sociálnej a bytovej a komisie životného prostredia a ekológie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom - uznesenie 137/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku „Nákladné vozidlo CITROEN JUMPER“ podľa článku XIV. platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom, vypožičiavateľovi TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.. - uznesenie 138/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku „Nákladné vozidlo CITROEN JUMPER“ podľa článku XIV. platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom, vypožičiavateľovi TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.. - uznesenie 139/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností a o spolupráci medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Slovak Telekom, a.s.. - uznesenie 140/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Mestská poliklinika Dubnica - uznesenie 141/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Plán organizácie zimnej údržby. - uznesenie 142/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Rekonštrukcia atletickej dráhy so 400 metrovým atletickým oválom s umelým povrchom - uznesenie 143/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - uznesenie 144/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh VZN č. 9/2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o. - kombinované zariadenie, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom. - uznesenie 145/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN č. 10/2019 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. - pozmenujúci návrh poslanca Suchánka NEPLATNÉ HLASOVANIE - technický problém
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN č. 10/2019 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. - pozmenujúci návrh poslanca Suchánka PLATNÉ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN č. 10/2019 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. - uznesenie 146/2019 NEPLATNÉ - technický problém
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN č. 10/2019 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. - uznesenie 146/2019 opakované PLATNÉ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 15.
Návrh VZN č. 11/2019 o miestnych daniach. - pozmeňujúci návrh p. Lukáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 15.
Návrh VZN č. 11/2019 o miestnych daniach. - uznesenie 147/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.
Návrh VZN č. 12/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom. - uznesenie 148/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 17.
Návrh VZN č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 26.06.2019. - uznesenie 149/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 18.
Návrh VZN č. 14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom. - uznesenie 150/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 19.
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022. - uznesenie 151/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    

   Zdržali sa:
 Vladimír Lukáč      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 20.1
Žiadosť o odkúpenie pozemkov - žiadateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, v zastúpení SVS - inžiniering, s. r. o. - 152/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 20.1
Žiadosť o odkúpenie pozemkov - žiadateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, v zastúpení SVS - inžiniering, s. r. o. - 153/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 20.2
Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ Ing. Kazimír Kendera a Miriama Kenderová, Elektrárenská 1730/1, 018 41 Dubnica nad Váhom - uzn. 154/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 20.3
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ Ing. Emil Potoček a manželka Ing. Alena Potočková, Štúrova 122/22, 018 41 Dubnica nad Váhom - uzn. 155/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 20.4
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zastúpená spoločnosťou GALTON, spol. s r. o., Žilina - uzn.156/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 20.5
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - navrhovateľ DNV Energo, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom - uzn. 157/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 20.6
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - medzi mestom Dubnica nad Váhom a spoločnosťami ASFA ­ KDK, s. r. o., ATS Europe, s. r. o. a MEUBLE, s. r. o. - uzn. 158/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 20.7
Odkúpenie nehnuteľného majetku s príslušenstvom na ulici Nádražná v Dubnici nad Váhom, podľa čl. V ods. 1 a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom. - uzn. 159/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 20.8
Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy správcu Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. ­ pozemky KN-C 700/1 a KN-C 700/23 - uzn. 160/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 20.9
Nájom časti nebytových priestorov na ulici /bývalá základná škola/ ul. Partizánska 151/3, miestnosť č. 3024 nachádzajúca sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 15,00 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uzn. 161/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 20.9
Nájom časti nebytových priestorov na ulici /bývalá základná škola/ ul. Partizánska 151/3, miestnosť č. 3024 nachádzajúca sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 15,00 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uzn. 162/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 20.9
Nájom časti nebytových priestorov na ulici /bývalá základná škola/ ul. Partizánska 151/3, miestnosť č. 3024 nachádzajúca sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 15,00 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - schválenie ukončenia po 20,00 h.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 6
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Bc. Andrea Blajsková  Adrián Gazdík  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý      

   Proti:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miroslav Sečany Mgr. Adriana Vančová