HLASOVANIE POSLANCOVHlasovanie z 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 28.11.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.6
Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.6
Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.6
Schválenie konštatačného uznesenia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta dňa 29.10.2022 – Schválenie uznesenia č. I.1/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2
Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia MsZ – Schválenie uznesenia č. I.2/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3
Určenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnych hodín na volebné obdobie 2022 - 2026 – Schválenie uznesenia č. I.3/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4
Určenie platu primátora – Schválenie uznesenia č. I.4/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Peter Sojčík

MUDr. Ján Tholt

    Zdržali sa:

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

 

 Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5
Návrh na preplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta za rok 2022 – Schválenie uznesenia č. I.5/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt   Zdržali sa:

Ing. Libor Poruban

 

 Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Schválenie uznesenia č. I.6/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom – Schválenie uznesenia č. I.7/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8
Personálne zmeny v štatutárnych orgánoch organizácií založených mestom – Schválenie uznesenia č. I.8/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9
Zabezpečenie záväzku v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci rekonštrukcie objektu Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. – Schválenie uznesenia č. I.9/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9
Zabezpečenie záväzku v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci rekonštrukcie objektu Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. – Schválenie uznesenia č. I.10/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10
Nájom zimného štadióna – Schválenie uznesenia č. I.11/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10
Nájom zimného štadióna – Schválenie uznesenia č. I.12/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

 

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10
Nájom zimného štadióna – Schválenie uznesenia č. I.13/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. arch. Marián Antal

Ing. Lukáš Bakyta

Ivan Baláž

Mgr. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

Ing. Iveta Dianová

Mgr. Lucia Faltejsková

Mgr. Vladimíra Klačanská

Ing. Marián Kontelík

Vladimír Lukáč

Ing. Michal Múčka 

Ing. Marián Osúch 

Adriana Pilná

Ing. Libor Poruban

Peter Sojčík

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt