HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 33. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 21.09.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.1
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Centrum I za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 88/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.2
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ P. Demitru za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 89/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.3
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Pod Hájom za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 90/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.4
Správa o hospodárení MŠ C II 72 za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 91/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.5
Správa o hospodárení CVČ za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 92/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.6
Správa o hospodárení ZUŠ za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 93/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Správa o hospodárení DUMAT, m. p. o. za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 94/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh na odpísanie pohľadávok DUMAT, m. p. o. - Schválenie uznesenia č. 95/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Informácia o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 96/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
V. zmena rozpočtu za rok 2022 - Schválenie uznesenia č. 97/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Organizácia školského roku 2022/2023 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Schválenie uznesenia č. 98/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Pavla Demitru - Schválenie uznesenia č. 99/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Stav na úseku verejného poriadku a činnosť MsP za I. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 100/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.1
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku pre novú trafostanicu Pod brehom ­ žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELSPOL ­ SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo - Schválenie uznesenia č. 101/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.1
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku pre novú trafostanicu Pod brehom ­ žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELSPOL ­ SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo - Schválenie uznesenia č. 102/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ inžinierske siete pre novú trafostanicu Pod brehom ­ žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELSPOL ­ SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo - Schválenie uznesenia č. 103/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ rozšírenie NN siete na ulici Nerudovej - žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení TRA PLUS, s. r. o., Kukučínova ul. 472/25, 019 01 Ilava - Schválenie uznesenia č. 104/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.4
Nakladanie s majetkom mesta - Nadobudnutie majetku od spoločnosti LORAS, s. r. o. ­ pozemky pod komunikáciou v lokalite Háje, II. Kvadrant, 2. etapa do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 105/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.5
Nakladanie s majetkom mesta - Nadobudnutie vlastníctva majetku - „Technická infraštruktúra HÁJE II. Kvadrant 2. etapa časť IBV ­ komunikácia a spevnené plochy“ - Schválenie uznesenia č. 106/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Tomáš Božík, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 107/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Tomáš Božík, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 108/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemkov KN-C 1245/1, KN-C 1245/14 a KN-C 1245/13 pri bytovom dome súpisné číslo 532 ul. Sládkovičova, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Schválenie uznesenia č. 109/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemkov KN-C 1245/1, KN-C 1245/14 a KN-C 1245/13 pri bytovom dome súpisné číslo 532 ul. Sládkovičova, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Schválenie uznesenia č. 110/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.8
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ rozšírenie verejného vodovodu na ul. Kpt. Nálepku ­ žiadateľ Spoločenský dom ­ plus s. r. o., C II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 111/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 112/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 113/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček