HLASOVANIE POSLANCOVHlasovanie z 31. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 29.06.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   
Za:

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 

 

 Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   
Za:

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 

 

 Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za r. 2021 - Schválenie uznesenia č. 56/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   
Za:

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 

 

 Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
III. zmena rozpočtu na rok 2022 - Schválenie uznesenia č. 57/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   
Za:

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 

 

 Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta za r. 2021 - Schválenie uznesenia č. 58/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   
Za:

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 

 

 Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Informácia o hospodárení DUMAT, m. p. o. za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 59/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 

 Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Súhrnná správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta za kalendárny rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 60/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Centrum II 85, Dubnica nad Váhom a zaradenie Školskej jedálne, Centrum II 85, Dubnica nad Váhom zo/do siete škôl a školských zariadení - Schválenie uznesenia č. 61/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
VZN č. 4/2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie pozmeňovacieho návrhu poslanca Truchlého
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
VZN č. 4/2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 62/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Žiados o navýšenie podpory (úveru) zo Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci projektu „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č. 63/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na projekt s názvom „Modernizácia a rekonštrukcia objektu I, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o. Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č. 64/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Investičný zámer realizácie stavebných úprav objektu bytového domu na ulici Okružná 293/16 v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 65/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.1
Nakladanie s majetkom mesta - Odkúpenie pozemku ­ čas ulice Nádražnej do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 66/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.2
Nakladanie s majetkom mesta - Žiados o zriadenie vecného bremena ­ žiadatež Peter Krška a manželka Ivana Kršková, Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 67/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.3
Nakladanie s majetkom mesta - Zrušenie vecného bremena ­ žiadatež UNIKONT Slovakia, spol. s. r. o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 68/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.4
Nakladanie s majetkom mesta - Zriadenie vecného bremena v prospech 3. osoby ­ Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - Schválenie uznesenia č. 69/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.5
Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnutežností ­ pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 70/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.5
Nakladanie s majetkom mesta - Zámena nehnutežností ­ pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 71/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.6
Nakladanie s majetkom mesta - Zriadenie vecného bremena pre oprávneného ­ mesto Dubnica nad Váhom, vodovod a kanalizácia v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 72/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.7
Nakladanie s majetkom mesta - Žiados o odkúpenie pozemku ­ žiadatež Martin Pavlačka, Gagarinova 1266/57, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 73/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.8
Nakladanie s majetkom mesta - Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom - autobusová zastávka Prejta - Schválenie uznesenia č. 74/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garហnájomcovi ­ Zuzana Šatková, ako prípad hodný osobitného zreteža - Schválenie uznesenia č. 75/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garហnájomcovi ­ Zuzana Šatková, ako prípad hodný osobitného zreteža - Schválenie uznesenia č. 76/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.10
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-E 510 ­ nájomca mesto Dubnica nad Váhom, na umiestnenie altánku - Schválenie uznesenia č. 77/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.11
Nakladanie s majetkom mesta - Zámery č. 07/2022, č. 08/2022, č. 09/2022 a č. 10/2022 na prenájom nebytových priestorov budovy nachádzajúcej sa na ulici Andreja Kmea súp. č. 360 (Cymbalka) v Dubnici nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 78/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
Určenie počtu poslancov Mestského zastupitežstva v Dubnici nad Váhom na celé volebné obdobie 2022 - 2026 - Schválenie uznesenia č. 79/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.
Určenie volebných obvodov pre vožby do orgánov samosprávy mesta a vožby do orgánov samosprávnych krajov 2022 - Schválenie uznesenia č. 80/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 14.
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 - Schválenie uznesenia č. 81/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 82/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 83/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček

 Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 17.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2022 - Schválenie uznesenia č. 84/2022
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 

Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   
Za:

 Ivan Baláž

Bc. Andrea Blajsková

Ing. Ladislav Buranský

 Vladimír Lukáč

Ing. Marián Osúch

Ing. Libor Poruban

Ing. Emil Suchánek

MUDr. Ján Tholt

Ing. TomᚠTruchlý

Mgr. Adriana Vančová

 Radoslav Žáček