HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 6. plánované zasadnutie MsZ, konaného dňa 28.06.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - Návrhová komisia - schválenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - Schválenie zmeny programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Záverečný účet mesta za rok 2022 - Schválenie uznesenia 53/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
III. zmena rozpočtu za rok 2023 - Schválenie uznesenia 54/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na likvidáciu pohľadávok evidovaných Zariadením pre seniorov DUBINA m. r. o. - Schválenie uznesenia 55/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta za rok 2022 - Schválenie uznesenia 56/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na projekt s názvom „Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia 57/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Nové hrobové miesta na Cintoríne Prejta - Schválenie uznesenia 58/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Správa uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s. - Schválenie uznesenia 59/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Ladislav Buranský Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 60/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.1
Žiadosť o odkúpenie pozemkov ­ žiadateľ spoločnosť IN DESIGN DUBNICA, s. r. o., Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava ­ mestská časť Nové Mesto - Schválenie uznesenia 61/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.1
Žiadosť o odkúpenie pozemkov ­ žiadateľ spoločnosť IN DESIGN DUBNICA, s. r. o., Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava ­ mestská časť Nové Mesto - Schválenie uznesenia 62/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.2
Zámena nehnuteľností ­ pozemkov pri objekte „Bistro Kolonky“, navrhovateľ mesto Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 63/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.2
Zámena nehnuteľností ­ pozemkov pri objekte „Bistro Kolonky“, navrhovateľ mesto Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 64/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.3
Odkúpenie pozemkov na ulici Nádražnej od ŽSR do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 65/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.4
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ uloženie inžinierskej siete ­ kanalizačnej prípojky, žiadateľ Miroslav Remšík, Pod kaštieľom 632/17, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia 66/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.5
Nadobudnutie vlastníctva majetku - “7 parkovacích miest, Slnečný dvor“ - Schválenie uznesenia 67/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.6
Nájom časti pozemku KN-C 2248/6 pri bytovom dome súpisné číslo 353 ul. Obrancov mieru, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Schválenie uznesenia 68/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.6
Nájom časti pozemku KN-C 2248/6 pri bytovom dome súpisné číslo 353 ul. Obrancov mieru, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Schválenie uznesenia 69/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.7
Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Peter Holček, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia70/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.7
Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Peter Holček, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 71/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.8
Nájom časti nebytových priestorov na 1. NP budovy nachádzajúcej sa na ulici Centrum II, súp. č. 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 45,29 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 72/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.8
Nájom časti nebytových priestorov na 1. NP budovy nachádzajúcej sa na ulici Centrum II, súp. č. 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 45,29 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 73/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.9
Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151 (bývalá II. Základná škola), miestnosť č. 2203 na prízemí, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 74/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.9
Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151 (bývalá II. Základná škola), miestnosť č. 2203 na prízemí, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 75/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.10
Nájom Zimného štadióna, celková výmera plochy 1 592 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 76/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.10
Nájom Zimného štadióna, celková výmera plochy 1 592 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 77/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.10
Nájom Zimného štadióna, celková výmera plochy 1 592 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia 78/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia 79/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia 80/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2023 - Schválenie uznesenia 81/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja strategicko-plánovacieho regiónu Dubnicko-Ilavsko na roky 2023 ­ 2030 - Schválenie uznesenia 82/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja strategicko-plánovacieho regiónu Dubnicko-Ilavsko na roky 2023 ­ 2030 - Schválenie uznesenia 83/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. arch. Marián Antal  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt