HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 23. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 27.05.2021



Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Skúška hlasovacieho zariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0



Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie zmeny návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Informácia o zmenách a čerpaní rozpočtu mesta za I. kvartál 2021 - Schválenie uznesenia č. 49/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
II. zmena rozpočtu za rok 2021 - Schválenie uznesenia č.50/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na projekt s názvom „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č.51/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.1
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2020 ZPS DUBINA, m.r.o. - Schválenie uznesenia č.52/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.2
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2020 DUMAT, m. p. o. - Schválenie uznesenia č.53/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.3
Informácia o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2020 Dubnické múzeum, m. r. o. - Schválenie uznesenia č.54/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2020 a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok v školskom roku 2020/2021 - Schválenie uznesenia č.55/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.56/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová