HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 10. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 18.12.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrh rozpočtu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Poslanecký návrh p. Gazdík - zmena názvu na: KRIS - koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy mesta Dubnica nad Váho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie 163/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
KRIS - koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie 164/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.1
Nájom časti nebytových priestorov budovy súp. číslo 396 Mestská knižnica a CNO, nachádzajúcej sa na ulici Moyzesova v Dubnici nad Váhom, miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 14,4 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uznesenie 165/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.1
Nájom časti nebytových priestorov budovy súp. číslo 396 Mestská knižnica a CNO, nachádzajúcej sa na ulici Moyzesova v Dubnici nad Váhom, miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 14,4 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uznesenie 166/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.2
Nájom časti nebytových priestorov na ulici Centrum II ­ DUBNIČANKA, miestnosť č. 1.22 nachádzajúcej sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 14,54 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uznesenie 167/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.2
Nájom časti nebytových priestorov na ulici Centrum II ­ DUBNIČANKA, miestnosť č. 1.22 nachádzajúcej sa na prízemí uvedenej nehnuteľnosti o rozlohe 14,54 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uznesenie 168/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Informácia o výsledku VOS. - uznesenie 169/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
V. zmena rozpočtu 2019 - uznesenie 170/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová