Obsah

Podávanie oznámení

Podávanie oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • elektronickou formou 24 hodín denne:  kontrolor@dubnica.eu 
  • písomnou formou do podateľne Mestského úradu v Dubnici nad Váhom v zalepenej obálke s označením:

                                  „Neotvárať – podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.“