Obsah

 

„Dodatočné povolenie stavby záhradnej chatky spojené s kolaudáciou stavby“

Najčastejšie vyskytujúce sa prípady sú práve ohľadne dodatočnej legalizácie záhradných chatiek v záhradkárskych osadách v katastrálnom území: Dubnica nad Váhom a Prejta.

Občania sa väčšinou obracajú na Stavebný úrad mesta Dubnica nad Váhom s problémom, že zatiaľ ich stavbu záhradnej chatky nemajú zapísanú na príslušnom liste vlastníctva, a potrebovali by, aby mali stav právne čistý a stavbu aj zapísanú na prislúchajúcom liste vlastníctva.

Fakticky danú stavbu mohli nadobudnúť či už kúpou alebo na základe dedenia, ale právne podľa platného znenia stavebného zákona daná stavby záhradnej chatky neexistuje, t.j. ide o tzv. „čiernu“ stavbu.

Situácia v záhradkárskych osadách s prihliadnutím na majetkovoprávne vzťahy je veľmi komplikovaná s ohliadnutím sa na predchádzajúci právny režim (socialistické zriadenie), ktorý tu roky platil. Dnes je už stav iný a kladie sa dôraz na súkromné vlastníctvo a vysporiadanie si majetkovoprávnych vzťahov, to pre občanom – stavebníkov znamená, že sa musia vysporiadať s faktom, že svoju stavbu záhradnej chaty právne nedostanú, nezapíšu na prislúchajúci list vlastníctva pokým neprejdú legalizáciou formou Dodatočného povolenia stavby, prípadne spojeného s kolaudáciou.

 

List vlastníctva (LV) sa totiž delí na časti:

 • „časť A – majetková podstata“
 • hneď zo začiatku sa uvádzajú dané pozemky s rozlohou, a s uvedením o aký druh pozemku sa jedná, pričom pod tabuľkou s pozemkami je uvedená vysvetľujúca legenda,
 • a následne v tejto časti býva ešte jedna tabuľka s názvom: Stavby, kde je uvedené, že na tom a tom pozemku sa nachádza taká a taká stavba, a taktiež je tam uvedený druh stavby, a pod tabuľkou je taktiež uvedená legenda.
 • „časť B – vlastník alebo iná oprávnená osoba“
 • „časť C – ťarchy“

Pokiaľ daný LV neobsahuje časť: Stavby, alebo poprípade tam nie je záhradná chatka zapísaná sú možnosti:

 • že vlastník stavby v danej dobe keď riešil výstavbu a legalizáciu stavby, tak s právoplatným kolaudačným rozhodnutím nezašiel na príslušný Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor a neurobil tak posledný krok – a nepodal si Návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
 • alebo teda prešiel stavebným konaním, stavbu aj zrealizoval na základe vydaného stavebného povolenia, ale následne kvôli rôznym okolnostiam nepristúpil k tomu, aby danú stavbu aj „právne dokončil“, t.j. neskolaudoval danú záhradnú chatku,
 • alebo jednoducho postavil danú chatku bez toho aby riešil stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie.

 

 1. Ak je teda Vašim zámerom nelegálnu stavbu záhradnej chatky zlegalizovať, a zapísať ju tak na prislúchajúci LV, prvým dôležitým krokom je zistiť na akom druhu pozemku stavba stojí. Stavby sa môžu realizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

  Ak by ste si chceli legalizovať záhradnú chatku na pozemku s inak určeným druhom pozemku (napr. teda druh pozemku – záhrada, orná pôda, ...), museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade TN, pozemkový a lesný odbor (ako sa uvádza v časti: Odňatie poľnohospodárskej pôdy).
   
 2. Až následne ak je dobre definovaný druh pozemku, na ktorom stavba záhradnej chatky stojí, t.j. ide o druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha, môže sa pokračovať, resp. začať s konaním o dodatočnom povolení stavby záhradnej chaty, ktoré je možné podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona spojiť s kolaudačným konaním.

  Je na Vás, či sa rozhodnete tieto dve konania rovno spojiť, alebo ich absolvujete následne v časovej postupnosti za sebou. Ak by ste sa rozhodli spojiť konanie o Dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním na predmetnú stavbu, zaplatíte jednorazovo poplatok ako za dodatočné stavebné povolenie, tak aj za kolaudáciu, ale absolvujete len jedno spojené konanie.
   
 3. Ako sa vyššie uvádza, Konanie o dodatočnom povolení stavby je konaním, ktoré sa môže začať len na podnet príslušného stavebného úradu.
   
 4. Po tom ako si Vy na podateľni mestského úradu Dubnica nad Váhom podáte Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, príslušný stavebný úrad na základe vlastne zistených skutočností začne podľa § 88 a § 88a stavebného zákona z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby a následne Vás listom vyzve aby ste si podali Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.
   
 5. Stavebný úrad mesta Dubnica nad Váhom Vás v liste - „Oznámenie o začatí konania podľa §88, § 88a stavebného zákona“ vyzve aby ste predložil:
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,
 • 2x Projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,
 • Doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného  pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo - § 139, odst. 1 stav. zákona  - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod.),
 • Geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby,
 • 2 x situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby ( ak  nebolo vydané územné rozhodnutie a mení sa vonkajší pôdorys stavby ),
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, potrebné podľa toho, ako by prebiehalo stavebné konanie (napr. Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ...),
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch podľa položky 61,
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.
   
 1. Ak v žiadosti uvediete, že „Konanie o dodatočnom povolení stavby záhradnej chatky“ spájate aj s kolaudáciou danej stavby (ak je teda stavba dokončená), je žiadúce aby ste spolu so žiadosťou predložili, poprípade na konanie si pripravili aj doklady potrebné ku kolaudácií:
 • vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe
 • certifikáty použitých výrobkov a materiálov (napr. certifikáty od betónu, dlažby, krovu, škridiel, dreva, ...),
 • doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov z realizácie predmetnej stavby v súlade s  ustanoveniami zákona o odpadoch,
 • súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia od Mesta Dubnica nad Váhom, odd. ochrany ovzdušia (ak sa tam nachádza výhrevné teleso – komín, krb, piecka, kachle,...),
 • odbornú prehliadku a odbornú skúšku -revíziu bleskozvodov stavby (ak tam je),
 • protokol o uvedení do prevádzky plynového spotrebiča-plynového kotla (ak tam je)
 • potvrdenie o preskúšaní komína stavby (ak tam je),
 • správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej prípojky NN pre stavbu (ak tam je),   
 • právu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej inštalácie stavby (ak tam je),
 • doklad o preskúšaní vodotesnosti žumpy (ak tam je).
   
 1. Správny poplatok určuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 61- ide o trojnásobok sadzby, ktorá by bola ustanovená podľa položky 60.

+ Ak stavebník uvedie, že má záujem Dodatočné povolenie stavby spojiť aj s kolaudačným konaním k poplatku sa pripočíta ešte aj poplatok za kolaudáciu podľa položky 62a.