Obsah

Poskytovanie územnoplánovacích informácií

Územnoplánovacie informácie z Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom sú poskytované vo forme vytlačeného výrezu.

Potrebné doklady:

Ústna alebo písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územnoplánovacej informácie.


Vybavuje: odd. výstavby a ÚP, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku