Obsah

Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Predbežné stanoviská k investičným zámerom, - stavbám na území mesta Dubnica nad Váhom z hľadiska územného plánu mesta vydáva stavebný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie predbežného stanoviska
  • Návrh umiestnenia stavby, situácia na podklade katastrálnej mapy
  • Urbanistická štúdia
  • Architektonická štúdia


Vybavuje: odd. výstavby a ÚP, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku