Obsah

ZÁSADY
HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA DUBNICA NAD VÁHOM

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom podľa ustanovenia §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

určuje

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom