Obsah

Komisia finančná a majetková

predseda Ing. Marián Osúch  
podpredseda  Ing. Emil Suchánek  
člen Ing. Lukáš Bakyta  
člen Bc. Andrea Blajsková  
člen Mgr. Ivan Rózsahegyi  
člen Ing. Štefan Schnierer  
člen Ing. Jozef Sucháň  

 

 1. Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladám ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.
 2. Prerokováva a vyjadruje sa:
 • k návrhu rozpočtu mesta vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu mesta) na príslušný rozpočtový rok,
 • k návrhu na zmeny rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok,
 • k záverečnému účtu mesta,
 • k potrebe prijatia finančného úveru mestom,
 • k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom mesta, (nájom a výpožička majetku, prevod vlastníctva, zverenie do správy, vymáhanie pohľadávok, odpustenie úhrady pohľadávok, odpis pohľadávok a pod).
 1. Prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu mesta a v prípade potreby navrhuje prijať rozpočtové opatrenia.
 1. Vyjadruje sa:
 • k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet mesta, najmä k cenám za poskytované služby,
 • k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce a k ich zmenám, pokiaľ majú dopad na rozpočet mesta.
 1. Kontroluje:
 • vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtu mesta, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta a iným právnym subjektom mesta,
 • dodržiavanie zásad hospodárenia a efektívneho využívania majetku mesta a pritom dbá na jeho plné účelové využitie,
 • hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov rozpočtu mesta
 • spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú rozpočtu mesta, hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta.
 1. Upozorňuje   orgány   mesta na nedostatky, ktoré zistí na  svojom úseku  a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu.
 1. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva.
 1. Úlohy komisie môže mestské zastupiteľstvo rozšíriť formou uznesenia.