Obsah

Komisia školstva

predseda  Mgr. Adriana Vančová  
podpredseda Mgr. Oto Bača  
člen Mgr. Mária Jakubcová  
člen Mgr. Lucia Košťálová  
člen Bc. Viera Muntágová, DiS. art.  
člen Elena Podperová  
člen Mgr. Karol Benko  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 • zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie MsZ v oblasti školstva,
 • spolupracovať s organizáciami mesta pri vzdelávacích akciách na území mesta,
 • vyjadrovať sa k zostavovaniu rozpočtu ZŠ, MŠ
 • vyjadrovať sa k činnosti a efektívnemu využívaniu pridelených finančných prostriedkov v školských organizáciách mesta
 • vyjadrovať sa k plánu údržby a investícií pre ZŠ, MŠ,
 • iniciovať zlepšenie materiálno-technického vybavenia ZŠ a MŠ
 • vyjadrovať sa k rekonštrukciám, ktoré prebiehajú v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • prerokovávať s riaditeľmi ZŠ a MŠ koncepčný zámer rozvoja školy,
 • zaujímať stanovisko k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl, ich súčasťou je i správa o výsledkoch hospodárenia školy,
 • zaujímať stanovisko k dlhodobým nájmom v priestoroch ZŠ,
 •  prerokovávať návrh na vyradenie a zaradenie ZŠ a MŠ zo/do siete škôl a školských zariadení,
 • zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, zaujímať stanovisko k návrhom VZN mesta v oblasti školstva,
 • iniciovať vyhodnotenie najlepších učiteľov, žiakov a študentov mesta za príslušný rok,
 • podieľať sa na vypracovaní koncepcie školstva v meste v strednodobom horizonte
 • iniciovať vznik Mestského parlamentu mladých a monitorovať spoluprácu mesta a mladých ľudí,
 • zaujímať stanovisko k dotáciám na výchovno-vzdelávacie akcie, či projekty,