Obsah

Komisia školstva

predseda  Mgr. Adriana Vančová  
podpredseda Mgr. Oto Bača  
člen Mgr. Mária Jakubcová  
člen Mgr. Lucia Košťálová  
člen Bc. Viera Muntágová, DiS. art.  
člen Elena Podperová  
člen Mgr. Karol Benko  

 

  1. Prerokováva:
  • správu o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za daný kalendárny rok,
  • správu o Organizácii príslušného školského roka  v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • vyjadruje sa k zásadným koncepčným zámerom mesta v oblasti regionálneho školstva (napríklad zánik škôl a školských zariadení, vznik nových a ich zaradenie do siete a pod.),
  • materiály podľa požiadavky oddelenia školstva, ktoré prechádzajú mestským legislatívnym procesom.
  1. Iniciuje vyhodnotenie najlepších učiteľov, žiakov a študentov mesta za príslušný rok.