Obsah

Komisia sociálna a bytová

predseda  Ing. Libor Poruban  
podpredseda  Ing. Tomáš Truchlý  
člen  MUDr. Stanislava Hofierková  
člen  Miloš Kopčan  
člen  Agnesa Malovcová  
člen  Ing. Daniela Maťovčíková, PhD.  
člen  Mgr. Žaneta Porubská  
člen  Mgr. Peter Tvrdoň  
člen  Jarmila Zelenková  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Prerokováva:
  1. návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúce sa sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti,    
  2. návrhy koncepčných a rozvojových projektov mesta v sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti,
  3. návrhy na zriadenie, založenie, zrušenie alebo zlúčenie organizácií a zariadení mesta v sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti,
  4. návrhy na zmluvné zabezpečenie sociálnej služby a sociálnej pomoci pre obyvateľov mesta mimo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti mesta,
  5. návrh rozpočtu mesta pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotnú,
  6. správy o činnosti organizácií zriadených mestom pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotnú, 
  7. žiadosti o poskytnutie príspevkov obyvateľom mesta na základe príslušného platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta pre sociálnu oblasť,
  8. materiály predkladané mestskému zastupiteľstvu z hľadiska potrieb a záujmov obyvateľov mesta v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej. 
 2. Predkladá 
  1. návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie pôsobenia mesta a jeho organizácií a zariadení v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej,
  2. návrhy na rozvojové projekty a programy v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej.
 3. Kontroluje čerpanie rozpočtu mesta  v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej v organizáciách zriadených mestom, ako aj čerpanie dotácií štátu pre zariadenia sociálnych služieb na území mesta. 
 4. Spolupracuje a aktívne sa podieľa v oblasti charitatívnych aktivít mesta Dubnica nad Váhom.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

V súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, a to  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,  nie sú zverejnené zápisnice zo schôdzí Komisie sociálnej a bytovej MsZ Dubnica nad Váhom.