Obsah

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy

predseda  Ivan Baláž  
podpredseda  Miloš Kopčan  
člen  Mgr. Rastislav Hauk  
člen  Ing. Michal Múčka  
člen  Mjr. Ing. Marián Ondrejec  
člen  Ing. Ľubomír Prchlík  
člen  Mgr. Ivana Tepličková  

 

 • kontroluje stav oboznamovania občanov s ustanoveniami stavebného zákona v záujme uplatnenia zákonitosti pri bytovej a inej výstavbe,
 • cez oddelenie výstavby MsÚ resp. priamo cez stavebný úrad podáva návrhy na opatrenia proti stavebníkom, ktorí na území mesta porušujú stavebný zákon,
 • vyjadruje sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na bytovú a inú výstavbu na území mesta,
 • vyjadruje sa k žiadostiam uchádzačov o stavebné povolenie na území mesta,
 • kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z investičnej činnosti mesta,
 • kontroluje stav starostlivosti o ochranu a údržbu budov  v meste a navrhuje stavebnému úradu opatrenia na jeho vylepšenie,
 • vyjadruje sa k prijímaniu ohlásení drobnej stavby, stavebných úprav a niektorých udržiavacích prác,
 • vyjadruje sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov, ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom,
 • spolupracuje s Preventivárom požiarnej ochrany mesta pri vydávaní rozhodnutí primátora mesta o spôsobilosti prevádzky v zmysle vyhlášok o požiarnej prevencií;
 • dohliada na realizáciu schváleného územného plánu,
 • vyjadruje sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu,
 • dáva stanovisko k podnikateľským zámerom právnických a fyzických osôb,
 • vyjadruje sa k stavebnej činnosti na území mesta a k žiadostiam uchádzačov o územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
 • v súvislosti s územným plánom sa vyjadruje k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov,
 • vyjadruje sa k plánu záchranných prác,
 • vyjadruje sa k vyhlasovaniu zásad usporiadania mesta podľa schváleného územného plánu mesta,
 • dohliada na realizáciu územného plánu mesta pri bytovej a inej výstavbe;
 • predkladá návrhy na zriadenie, alebo zrušenie železničných zariadení (železničné prechody),
 • vyjadruje sa k povoleniu o zavedení, alebo predĺžení prímestskej autobusovej dopravy mimo územia mesta,
 • vyjadruje sa k dopravnému značeniu v meste, ako aj miestnej úprave cestnej premávky na území mesta,
 • vyjadruje sa k cestovným poriadkom SAD a ŽSR,
 • navrhuje, resp. požaduje zriadenie nových autobusových liniek, príp. zmeny liniek a spojov na území mesta,
 • kontroluje starostlivosť o miestne komunikácie a sleduje ich rozvoj,
 • kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z investorskej činnosti pri budovaní miestnych komunikácií,
 • vyjadruje sa k uzávierke, alebo obchádzke na mestskej komunikácií a kontroluje jej označenie,
 • dozerá na čistotu a na zimné posýpanie chodníkov, tvoriacich súčasť miestnych komunikácií,
 • kontroluje nedostatky v zjazdnosti alebo opotrebovaní miestnych komunikácií, dáva návrhy na odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácií do pôvodného stavu,
 • vyjadruje sa k pripomienkam občanov, právnických osôb k dopravnému značeniu,
 • vyjadruje sa k nariadeniam mesta,
 • vyjadruje sa k zmenám v doprave.