Obsah

Komisia životného prostredia a ekológie

predseda  Vladimír Lukáč  
podpredseda  Ing. Tomáš Truchlý  
člen  Mgr. Adriana Biolek  
člen  Štefan Červenka  
člen  Milan Gergely  
člen  Ing. Daniela Palkechová  
člen  Mária Porubanová  

 

 • dozerá a kontroluje vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v meste,
 • dáva návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva ohrozenia ŽP v meste,
 • sleduje iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v meste a vyjadruje sa k nej,
 • predkladá návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v meste,
 • vyjadruje sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam mesta,
 • kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP,
 • vyjadruje sa k projektom sadovníckych úprav a k ich realizácii,
 • upozorňuje MsÚ na nedodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ŽP,
 • kontroluje činnosť právneho subjektu povereného starostlivosťou o mestskú zeleň,
 • vyjadruje sa k Plánu hlavných úloh referátu ŽP,
 • vyjadruje sa k Plánu hlavných úloh právneho subjektu povereného starostlivosťou o mestskú zeleň,
 • vyjadruje sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s tuhým komunálnym odpadom v meste,
 • predkladá stanovisko k rozhodnutiu o zriadení alebo zrušení pohrebísk a k vydaniu nariadenia o poriadku na týchto pohrebiskách,
 • vyjadruje sa k námietkam vlastníkov alebo užívateľov pôdy pri zásahoch do ich vlastníckych práv pri prieskume,
 • upozorňuje na prípady zanedbávania ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • dozerá na vykonávanie ochrany pozemkov a porastov proti škodcom na území mesta prerokúva prípady ich zanedbania,
 • vyjadruje sa k vydávaniu nariadenia na vykonanie hromadných opatrení proti škodcom a chorobám rastlín,
 • spolupracuje pri prešetrovaní hromadného úhynu včiel a rýb,
 • vyjadruje sa k určeniu miesta trhov, výstav, prehliadok,
 • podieľa sa na spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov po vzniku mimoriadnej situácie (obdobie trvania následkov nebezpečnej škodliviny alebo ničivého faktora majúceho negatívny vplyv na život a zdravie),
 • podieľa sa na vypracovaní plánov záchranných prác a spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, technologická havária a katastrofa),
 • vyjadruje sa k plánu záchranných prác,
 • vyjadruje sa k povoľovaniu chovu hospodárskych zvierat na území mesta,
 • kontroluje činnosť súkromne hospodáriacich roľníkov,
 • kontroluje výskyt ruderálnych porastov (rastliny rastúce na rumoviskách) a požaduje dodržiavanie navrhnutých opatrení,
 • vyjadruje sa k zmenám programu odpadového hospodárstva mesta,
 • dáva podnety a návrhy na plnenie organizačných zmien programu odpadového hospodárstva mesta.