Obsah

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda Libuša Stráňavská  libusa.stranavska@dubnica.eu
člen  Ján Kvasnička  jan.kvasnicka@dubnica.eu
člen  Anton Bušík anton.busik@dubnica.eu
člen  RNDr. Karol Korintuš  karol.korintus@dubnica.eu
člen  Mgr. Ivan Rajec  ivan.rajec@dubnica.eu