Obsah

Zástupca primátora mesta

Zástupca primátora

Gazdík Adrián

Telefón: +421 42 44 55 747
Mobil: 

E-mail: zastupca@dubnica.eu

Funkcie a úlohy

 1. je členom mestskej rady,
 2. je predsedom ZPOZ-u,
 3. je predsedom názvoslovného útvaru,
 4. je predsedom útvaru pre kultúrne dedičstvo,
 5. organizuje a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva a výboru mestskej časti Prejta,
 6. koordinuje a riadi činnosť mestských organizácií DUMAT, m. p. o., Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., Dubnické múzeum, m. r. o., Mestská poliklinika Dubnica, príspevková organizácia mesta s právnou subjektivitou,
 7. koordinuje činnosť s. r. o TSM Dubnica nad Váhom za jediného spoločníka Mesto Dubnica nad Váhom,
 8. sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v meste,
 9. plní úlohy v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
 10. zastupuje primátora v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora,
 11. zabezpečuje koordináciu činností mestskej polície, je oprávnený oboznamovať sa so všetkými dokumentmi, tak ako primátor mesta,
 12. zastupuje mesto, pokiaľ ide o kompetencie Mesta Dubnica nad Váhom podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň je splnomocnený vykonávať kompetencie orgánu dozoru v mene Mesta Dubnica nad Váhom v súlade s § 17 uvedeného zákona.
 13. podpisuje aj v čase prítomnosti primátora:
  a) zmluvy uzatvorené organizáciami zriadenými mestom (DUMAT, m. p. o., Dubnické múzeum, m. r. o., Zariadenie pre seniorov, m. r. o., školy a školské zariadenia m. r. o., Mestská poliklinika Dubnica, príspevková organizácia mesta s právnou subjektivitou) podľa čl. XII bod 3 a čl. XXII bod 3 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom
  b) všetky štatistické výkazy vzťahujúce sa k činnosti mesta, 
  c) zmluvy, okrem majetkovoprávnych a pracovnoprávnych,
  d) protokoly o odovzdaní, prevzatí staveniska, 
  e) ostatné protokoly potrebné ako podklad k fakturácii,
 14. má podpisové právo v peňažných ústavoch,
 15. vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.