Obsah

1. zástupca primátora mesta        2. zástupca primátora mesta

1. zástupca primátora                                                 2. zástupca primátora

Gazdík Adrián                                                                                     Ing. Truchlý Tomáš

Telefón: +421 42 44 55 747                                                             Telefón: +421 42 44 55 747
Mobil: +421 918 117 018                                                                  Mobil: +421 918 117 039

E-mail: zastupca1@dubnica.eu                                                          E-mail: zastupca2@dubnica.eu 

             adrian.gazdik@dubnica.eu                                                               tomas.truchly@dubnica.eu

Funkcie a úlohy

 1. je predsedom ZPOZ-u,
 2. je predsedom názvoslovného útvaru,
 3. je predsedom útvaru pre kultúrne dedičstvo,
 4. organizuje a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva a výboru mestskej časti Prejta,
 5. koordinuje a riadi činnosť mestských organizácií DUMAT, m.p.o., Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Dubnické múzeum, m.r.o., Mestská poliklinika Dubnica, príspevková organizácia mesta s právnou subjektivitou,
 6. koordinuje činnosť s.r.o TSM Dubnica nad Váhom za jediného spoločníka Mesto Dubnica nad Váhom,
 7. sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v meste,
 8. plní úlohy v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
 9. zastupuje primátora v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora,
 10. zabezpečuje koordináciu činností mestskej polície, je oprávnený oboznamovať sa so všetkými dokumentmi, tak ako primátor mesta,
 11. zastupuje mesto, pokiaľ ide o kompetencie Mesta Dubnica nad Váhom podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň je splnomocnený vykonávať kompetencie orgánu dozoru v mene Mesta Dubnica nad Váhom v súlade s § 17 uvedeného zákona.
 12. podpisuje aj v čase prítomnosti primátora:
 1. zmluvy uzatvorené organizáciami zriadenými mestom (DUMAT, m.p.o., Dubnické múzeum, m.r.o., Zariadenie pre seniorov, m.r.o., školy a školské zariadenia m.r.o., Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.) podľa čl. XII bod 3 a čl. XXII bod 3 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom
 2. všetky štatistické výkazy vzťahujúce sa k činnosti mesta,
 3. zmluvy, okrem majetkovoprávnych a pracovnoprávnych,
 4. protokoly o odovzdaní, prevzatí staveniska,
 5. ostatné protokoly potrebné ako podklad k fakturácii,
 6. podpisuje zmluvy o poskytovaní dotácie v zmysle platného VZN 3/2017 mesta Dubnica nad Váhom o ktorých rozhoduje primátor mesta do výšky 3 500,.eur vrátane a boli primátorom mesta odsúhlasené.
 1. má podpisové právo v peňažných ústavoch,
 2. zabezpečuje bežnú agendu týkajúcu sa životného prostredia, dopravy, Stavebného poriadku, agendu týkajúcu sa investícií mesta a vedie pracovné rokovania
 3. vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.
 1. Zabezpečuje prípravu mediálnych výstupov a prezentáciu Mesta Dubnica nad Váhom: príprava grafiky, fotografovanie, vytváranie audiovizuálnych záznamov a prezentácií a pod.
 2. Zabezpečuje činnosti spojené s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky -bežná agenda týkajúca sa činností spojených s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky - vyhľadávania príležitostí pre mesto, vedenie pracovných rokovaní, príprava dokumentov a pod.
 3. Zabezpečuje vyhľadávanie nových moderných trendov v urbanizme, doprave, ochrane životného prostredia, komunikácii s občanmi a aktivít s obyvateľmi.
 4. Zastupuje primátora mesta v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činnosti nevyhnutných  na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora.
 5. Podpisuje aj v čase prítomnosti primátora:
 1. zmluvy uzatvorené organizáciami zriadenými mestom (DUMAT, m.p.o., Dubnické múzeum, m.r.o., Zariadenie pre seniorov, m.r.o., školy a školské zariadenia m.r.o., Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.) podľa čl. XII bod 3 a čl. XXII bod 3 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom
 2. všetky štatistické výkazy vzťahujúce sa k činnosti mesta,
 3. zmluvy, okrem majetkovoprávnych a pracovnoprávnych,
 4. protokoly o odovzdaní, prevzatí staveniska,
 5. ostatné protokoly potrebné ako podklad k fakturácii,
 6. podpisuje územnoplánovacie informácie.

 

 1. má podpisové právo v peňažných ústavoch,
 2. vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.

 

V zmysle § 25 odsek 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je plat 1. zástupcu primátora určený vo výške 65 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny a plat 2. zástupcu primátora určený vo výške 65 % mesačného platu primátora.