Dubnica nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

V poradí dvanáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované deviatim bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 26. februára 2020 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Februárové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

·       Počet priestupkov riešených mestskou políciou medziročne klesol o 353 priestupkov

·       Mesto schválilo dotácie vo výške presahujúcej 226-tisíc eur pre sedem klubov

·       Komisia životného prostredia a ekológie, ako aj sociálna a bytová komisia už pôsobia v plnom zložení

·       V minulom roku mesto zrealizovalo investičné akcie v hodnote 1,35 milióna eur

Komuniké z februárového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

V úvode rokovania predniesol prítomným poslancom náčelník mestskej polície Tibor Rehák správu o stave verejného poriadku a o činnosti mestskej polície za rok 2019. „V meste sa štatisticky znížil počet závažných priestupkov i agresivita páchateľov, ubudlo klasických krčmových bitiek. Celkovo došlo k zníženiu počtu riešených priestupkov všeobecných i v oblasti dopravy,“ informoval náčelník. Oproti roku 2018 klesol počet riešených priestupkov z 2 425 na 2 072, teda o 353 priestupkov. Z toho sa počet dopravných priestupkov oproti roku 2018 znížil o 156 a počet ostatných priestupkov o 197. „Objasnenosť priestupkov riešených mestskou políciou je na úrovni 90 %, teda je naozaj vysoká. Naďalej však vyzývame obyvateľov mesta, aby pomáhali k odhaľovaniu páchateľov. Mestská polícia má aj v spolupráci s občanmi dozerať na našu bezpečnosť a bezpečnosť v uliciach mesta,“ okomentoval dubnický primátor Peter Wolf. Mestská polícia prevádzkuje monitorovací systém s 32 kamerami v nepretržitom režime prostredníctvom svojho operačného strediska od roku 2004. S finančnou spoluúčasťou mesta bude tento rok systém rozšírený o dve kamery s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Polícia pôsobí aj preventívne, zaisťuje bezpečnosť na kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Zastupiteľstvo rozdelilo dotácie nad 3 500 eur

V roku 2020 mesto Dubnica nad Váhom medzi záujmové kluby, združenia a organizácie pôsobiace na jeho území prerozdelí vo forme dotácií viac ako 300-tisíc eur. O dotáciách pre jednotlivé kluby, ktoré presahujú sumu 3 500 eur, rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V stredu 26. februára 2020 tak urobilo v prípade siedmich organizácií a združení. Z celkovej sumy 308-tisíc eur určenej na dotácie tak poslanci rozhodli o prerozdelení 226 600 eur. Najväčšia dotácia vo výške 115-tisíc poputuje na dofinancovanie činnosti Hokejového klubu Spartak Dubnica nad Váhom. Pre Akadémiu Jozefa Jankecha na verejnoprospešný projekt na podporu mládeže mesto vyčlenilo 60-tisíc eur, pre Atletický klub Spartak 22-tisíc eur. Ďalšie dotácie sú určené pre FS Vršatec (10-tisíc eur), FS Mladosť (7 500 eur), OSA športovú akadémiu (7 500 eur) a ŠK VICTORY STARS (4 600 eur). Dotácie budú klubom vyplatené v dvoch splátkach.

Hodnotilo sa i čerpanie minuloročného kapitálového rozpočtu

V roku 2019 malo mesto Dubnica nad Váhom na investičné akcie vyčlenených 2,3 milióna eur, po úprave rozpočtu tento objem vzrástol na 2,7 milióna eur. Mesto dosiahlo bezmála 50-percentné čerpanie upraveného rozpočtu v hodnote 1,35 milióna eur. K zrealizovaným investičným akciám a rekonštrukciám patrí napr. sprístupnenie nového výťahu v dome kultúry, rozšírenie kapacity materskej školy pri ZŠ s MŠ Centrum I i kapacít priľahlého parkoviska, ale aj rekonštrukcia Bottovej ulice, sociálnych zariadení na ZŠ s MŠ P. Demitru a viacerých komunikácií a chodníkov. „Rok 2019 považujem v oblasti čerpania za úspešný. Investičné akcie, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať, zväčša narazili na objektívne skutočnosti, ktoré mesto nevedelo ovplyvniť, spravidla pokiaľ ide o čerpanie eurofondov,“ vysvetlil vedúci IT a strategického oddelenia Milan Dolinka.

Vykurovacia sezóna bola v meste priemerná

Grémium si na februárovom stretnutí vypočulo tiež vyhodnotenie minuloročnej vykurovacej sezóny a spotreby elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom. „Vykurovacia sezóna bola priemerná z hľadiska spotreby primárneho paliva, vďaka komplexnej výmene svetelných zdrojov v predškolských a školských zariadeniach došlo k výraznej úspore v spotrebe elektrickej energie,“ vysvetlil energetik mesta Ľubomír Vysocký s tým, že výmenou svietidiel sa tiež zlepšilo pracovné prostredie pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov a skvalitnili sa samotné podmienky na výučbu.

Mestský parlament vzal na vedomie aj zápis Kroniky mesta za rok 2018, ktorú spracoval mestský kronikár Samuel Valuch, a novelizoval Štatút mesta Dubnica nad Váhom v dvoch článkoch. Poslanecké grémium sa venovalo aj otázkam nakladania s majetkom mesta, a to konkrétne v troch bodoch. Zastupiteľstvo zároveň zvolilo nových členov komisie sociálnej a bytovej a komisie životného prostredia a ekológie. Peter Tvrdoň nahradil vo funkcii člena komisie sociálnej a bytovej Mareka Brindzu, ktorý bol v decembri z funkcie odvolaný z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Novým členom komisie životného prostredia a ekológie je Adam Rehák, ktorý nahrádza Danielu Palkechovú, ktorá sa členstva v komisii vzdala. Mesto zároveň schválilo Zmluvu o spolupráci pri výkone športovej činnosti s mestským hokejovým klubom.

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva bola aj hodina otázok a odpovedí. Občania sa spytovali najmä na možnosti riešenia rušenia večerného pokoja, na možnosti osadenia polopodzemných kontajnerov a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry či voľnočasovej infraštruktúry pre deti a mládež.

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 11:45
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 11:46
Autor: Mgr. Veronika Rezáková