Obsah

Desiate neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto si kontrolóra zvolí vo februári

Typ: ostatné
Posledné rokovanie MsZ v Dubnici nad Váhom v roku 2019.V poradí desiate neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom a zároveň posledné tohtoročné rokovanie s 5-bodovým programom viedol primátor Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 18. decembra 2019 s celkovým počtom 13 prítomných poslancov.

Posledné tohtoročné rokovanie poslancov v skratke:

  • Mesto vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra mesta na február 2020
  • Dubnica aktualizovala svoju koncepciu informačných systémov verejnej správy
  • Komisia športu a mládeže rozhodla o nájomcovi športovej haly na účely boxu
  • Zastupiteľstvo schválilo piatu zmenu rozpočtu

Komuniké z decembrového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Streda 18. december 2019 bola uznesením č. 129/2019 zo dňa 20. novembra 2019 stanovená ako deň voľby nového kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom. Na základe doručeného protestu prokurátora však nebolo možné voľbu kontrolóra vykonať. Mestské zastupiteľstvo preto zrušilo predmetné uznesenie a protestu prokurátora vyhovelo. Mesto zároveň vyhlásilo novú voľbu hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na deň 5. februára 2020. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra bol na celé funkčné obdobie 2020 – 2025 určený na plný pracovný úväzok, grémium schválilo aj členov komisie na posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov a tiež členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, teda do utorka 21.1.2020 v podateľni mestského úradu alebo poštou, kedy musí byť na obálke dátum odoslania najneskôr 21.1.2020.

MsZ

Počas svojej poslednej tohtoročnej schôdze poslanecký zbor schválil Koncepciu rozvoja informačných technológií a systémov verejnej správy, ktorá je základným strategickým dokumentom v oblasti rozvoja informačných systémov. Súčasťou každej komunikácie s Ministerstvom financií SR a s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako aj predkladania žiadostí o nenávratné finančné príspevky je čestné vyhlásenie, že mesto má koncepciu spracovanú, aktualizovanú a schválenú, čo je povinné preukázať oficiálnym uznesením mestského zastupiteľstva. Preto ak sa chce mesto zapájať do výziev napr. v oblasti smart riešení, aktualizácia predmetnej koncepcie bola nevyhnutným krokom.

Pracovná schôdza pokračovala prerokovaním dvoch bodov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom. Plénum následne vzalo na vedomie informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti priestorov športovej haly v Dubnici nad Váhom, ktoré sú dlhodobo využívané na účely boxu. O prenájom priestorov sa uchádzali dvaja záujemcovia; BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, n. o., a BC Dubnica, n. o. Komisia športu a mládeže posudzovala celkovo päť kritérií, na základe ktorých vyhodnotila ponuku BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, n. o., ako najvýhodnejšiu. Medzi oboma uchádzačmi však zrejme dôjde k vzájomnému konsenzu, pokiaľ ide o využívanie uvedených priestorov oboma klubmi.

MsZ 

Záver stretnutia patril schváleniu návrhu na piatu zmenu rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Nakoľko mesto v aktuálne končiacom roku hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu, nebolo potrebné siahať na finančné prostriedky z rezervného fondu. Mesto preto pôvodne preklasifikované finančné prostriedky vo výške presahujúcej 817-tisíc eur piatou zmenou rozpočtu poukázalo späť do rezervného fondu. „Vďaka účelnému, hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami sme aj rozvojové investičné akcie dokázali financovať primárne z bežných príjmov mesta. Nebolo teda potrebné čerpať financie z rezervného fondu. Do budúceho roka chceme mať čistý stôl a vyrovnané záväzky, aby sme mohli efektívne hospodáriť a nič nás neprekvapilo,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.  Súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun prostriedkov vo výške približne 260-tisíc eur z nečerpaného príspevku spoločnosti DUMAT, m. p. o., na nákup a implementáciu softvérov, rekonštrukciu schodísk v meste, dodatočné stavebné práce na Bottovej ulici a na úhradu úrokov z omeškania z platieb poistného do Sociálnej poisťovne, a. s., za zamestnancov Mestskej polikliniky Dubnica nad Váhom, m. p. o.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 19. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 12. 2019 16:13
Autor: Mgr. Veronika Rezáková