Obsah

Dvadsiate štvrté plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: V uplynulom roku mesto hospodárilo s prebytkom 3,4 milióna eur

Typ: ostatné
V poradí 24. plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 11 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 30. júna 2021 s celkovým počtom 12 prítomných poslancov.

Júnové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

 • V roku 2020 mesto hospodárilo s prebytkom 3,4 milióna eur
 • Treťou zmenou rozpočtu samospráva uvoľnila financie z rezervného fondu na nové investičné akcie za takmer 1,5 milióna eur
 • Prácami v rámci vlastných kapacít TSM ušetrili takmer 30-tisíc eur
 • Poslanci schválili bezodplatnú výpožičku priestorov v dome kultúry pre ZUŠ

Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo záverečný účet mesta za rok 2020. Viac ako 100-stranový komplexný materiál hovorí o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho výsledku, ktorý za uplynulý rok predstavuje prebytok 3,4 milióna eur pri príjmoch 25,9 milióna eur a výdavkoch 22,5 milióna eur. „Z hľadiska ekonomiky sme hospodárili veľmi dobre, tento rok sa tak môžeme pustiť do ďalších investičných akcií, ktoré máme pripravené a opäť o niečo znížiť investičný dlh v meste. Potešilo ma, že sa nám podarilo znížiť aj zadlženosť mesta na približne 8 %. Klesá nám zadlženosť, stúpajú nám finančné prostriedky v rezervnom fonde vďaka dobrému hospodáreniu a rastie majetok v prepočte na jedného občana,“ zhodnotil tesne po rokovaní primátor mesta.

 

2018

2019

2020

Medziročný rozdiel

Úverové zaťaženie mesta

10,46 %

8,55 %

7,51 %

-1,04 %

Čistý majetok na obyvateľa

2 189 EUR

2 279 eur

2 510 EUR

+231 EUR

 

Záverečný účet mesta ďalej poskytuje prehľad o plnení rozpočtu, poskytnutých dotáciách, plnení programov mesta, o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, ale aj prehľad o stave a vývoji dlhu. Dokument je dostupný on-line na webovom sídle mesta na tejto adrese.

V roku 2021 mesto pristúpilo k v poradí III. zmene rozpočtu, a to z dôvodu prerozdelenia časti prebytku hospodárenia mesta za rok 2020, prevedeného do rezervného fondu po schválení záverečného účtu za rok 2020 v celkovej sume 1,5 milióna eur.

Tieto financie samospráva využije na:

 • vytvorenie zberného parkoviska pre nákladné automobily pri futbalovom štadióne, aby viac nezaberali parkovacie miesta na sídliskách
 • úpravu športoviska ZŠ s MŠ Pod hájom
 • nákup kosačky pre Futbalový klub Prejta
 • rekonštrukciu zábradlia pri ceste I/61 (vstup do mesta od Tesca)
 • nákup nákladného automobilu pre potreby TSM: vozidlo s hydraulickou rukou určené na manipuláciu s polopodzemnými kontajnermi
 • položenie HDPE potrubia pre potreby mesta
 • osvetlenie a úpravu chodníkov v Parku J. B. Magina
 • obstaranie nového osobného vozidla pre potreby MsÚ po havárii mestského vozidla 
 • opravu semaforov pri OD Tesco a bytovej jednotke 105
 • stavebné práce na stojiskách v rámci systému zdieľaných bicyklov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športovej haly
 • spoluúčasť na projekte "Havarijný stav kanalizácie ZŠ a MŠ Pod hájom"
 • obstaranie elektronickej evidencie separovaného zberu odpadu
 • obstaranie IT zariadení
 • navýšenie rozpočtu Správy majetku za naviac práce na atletickom štadióne
 • nákup licencie SRS pre potreby mestského úradu 

Prácami v rámci vlastných kapacít TSM ušetrili takmer 30-tisíc eur

V duchu hospodárenia sa rokovanie miestneho parlamentu nieslo aj ďalej, keď vzal na vedomie správu o hospodárení technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., za rok 2020. Výsledok hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok je zisk mierne presahujúci sumu 20-tisíc eur. V spoločnosti pracovalo v roku 2020 približne 60 zamestnancov s tým, že v priebehu minulého roku sa TSM vybrali smerom realizácie viacerých činností v rámci vlastných kapacít a nie formou externých dodávateľov, čím sa jej podarilo ušetriť finančné prostriedky vo výške bezmála 30-tisíc eur.

TSM

Podstatnú časť programu tvorili majetkovo-právne otázky

Mestskí poslanci schválili návrh VZN č. 3/2021 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta, a to v reakcii na rekonštrukciu budovy tzv. Cymbalky na Ul. A. Kmeťa. Budova sa nachádza v centre mesta s dobrou dostupnosťou, v blízkej budúcnosti bude zateplená, bude mať novú fasádu a upravené okolie. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné schváliť ceny za prenájom v tomto objekte tak, aby boli konkurencie schopné s ostatnými polyfunkčnými budovami v meste. Poslanecký zbor schválil mesačný nájom vo výške 10 eur/m2 pre kancelárie a obchod a 7 eur/m2 pre priestory určené na poskytovanie služieb.

Zrekonštruovaná budova tzv. Cymbalky

Druhým schváleným VZN počas júnového rokovania zastupiteľstva bolo VZN č. 4/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Poslanecké plénum tiež prerokovalo 16 bodov súvisiacich s nakladaním s majetkom mesta. Medzi nimi okrem iného poslanci schválili nájom priestorov v dome kultúry formou bezodplatnej výpožičky pre Základnú umeleckú školu Dubnica nad Váhom, ktorá by v nových priestoroch mala začať pôsobiť už nasledujúci školský rok 2021/2022.

V rámci správy o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta v roku 2020 boli poslanci informovaní o piatich prebiehajúcich súdnych sporoch, v ktorých je žalované mesto Dubnica nad Váhom, ako aj o troch sporoch, v ktorých je žalobcom samospráva, jednom exekučnom konaní a jednom konkurze.

Poslanci v rámci rokovania zároveň vymenovali Miroslavu Slezákovú do funkcie členky komisie životného prostredia a ekológie pôsobiacej pri mestskom zastupiteľstve po tom, ako sa Adriana Biolek vzdala členstva v komisii.

V závere schôdze predniesla hlavná kontrolórka mesta Vladimíra Kňažeková správu o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ, správu o kontrolnej činnosti a informovala o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva bola aj diskusia s obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom, ako aj interpelácie a diskusia poslancov mesta.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 7. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 7. 2021 08:20
Autor: Mgr. Veronika Rezáková