Obsah

História mesta by od septembra mohla byť súčasťou osnov základných škôl

Typ: ostatné
Dubnická Grotta je neoddeliteľnou súčasťou histórie mesta.Vedenie oddelenia kultúry a múzea chce dubnickú históriu viac priblížiť žiakom základných škôl, vrátane predškolákov. Väčšia znalosť dejín vlastného mesta by mala v deťoch vybudovať zdravý lokálpatriotizmus a hrdosť na región, v ktorom žijú.

Hoci žijú, študujú a vyrastajú v meste, jeho históriu poznajú len okrajovo. Zmeniť by to mohol nový projekt, ktorý pripravuje mesto Dubnica nad Váhom. Podieľať sa na ňom bude kolektív Dubnického múzea v spolupráci s oddelením kultúry aj školstva. „Cieľom je vhodnou formou zapracovať do osnov každého ročníka základnej školy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom istú časť histórie mesta Dubnica nad Váhom. Nejde nám však o to, aby žiaci získavali nové informácie z učebníc a historických prameňov. Práve naopak. Chceme, aby sa o svojom meste dozvedeli zážitkovou formou, prostredníctvom interaktívnych aktivít mimo tried a školy. Žiaci by mali takto históriu svojho mesta zažiť prostredníctvom vlastnej skúsenosti,“ načrtla vedúca oddelenia školstva Mária Balážová.

Plánom je, aby každé dieťa navštívilo v rámci hodín dejepisu, vlastivedy, prvouky či občianskej náuky Dubnický kaštieľ, múzeum, park a ďalšie kľúčové miesta späté s históriou mesta. „Vedia deti, že tu kedysi existovala oranžéria? Vedia, kde sa nachádza a na čo slúžil stĺp hanby? Myslíme si, že by im takéto informácie o vlastnom meste, v ktorom žijú, určite nemali chýbať. Chceli by sme, aby si postupne začali uvedomovať svoju identitu Dubničana, resp. Novodubničana,“ dodala Mária Balážová. Od septembra 2019 by sa táto novinka mala dotknúť nielen dubnických, ale aj novodubnických základoškolákov, a to konkrétne predškolských ročníkov a prvého stupňa, v ďalšom školskom roku aj druhostupniarov. Okrem štandardných základných škôl by mesto chcelo zapojiť aj tie s umeleckým zameraním, ako aj centrá voľného času.

S myšlienkou dostať históriu mesta viac do povedomia detí a mládeže prišiel vedúci oddelenia kultúry Richard Benech s riaditeľkou Dubnického múzea Monikou Schwandtnerovou už v minulosti. Až nové vedenie mesta vyjadrilo tejto myšlienke podporu, a tak sa v tomto období aktívne pracuje na konkretizovaní postupu, ktorý umožní tento nápad zmysluplne zapracovať do učebných osnov jednotlivých ročníkov. Do spolupráce bolo prizvané aj vedenie jednotlivých základných škôl na území Dubnice, ako aj pedagógovia predmetov, ktorých by sa táto novinka od septembra mohla týkať. Prvé stretnutia s pedagógmi sa už úspešne uskutočnili, ďalšie pracovné rokovanie je naplánované na mesiac august. „Pre Dubnické múzeum bude tento projekt predstavovať veľkú zodpovednosť, nakoľko vo výraznej miere  bude na našich pleciach nielen príprava, ale prirodzene aj realizácia jednotlivých aktivít. Tešíme sa však, že sa nám tento dlhodobý zámer podarilo dostať do realizačnej fázy. Tešíme sa, že deťom priblížime zážitkovou formou také momenty a témy, akými sú remeslo a zamestnanosť, dubnický ľudový kroj, zmena obce na mesto, dubnický park, štátne znaky, pamiatky, historická terminológia či rod Ilešháziovcov,“ uviedla riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová.

Kým zamestnanci v oblasti kultúry vytypujú jednotlivé miesta, ktoré by mali žiaci spoznať, pedagógovia by mali určiť, aké aktivity sú pre daný ročník vhodné a žiaduce. Malo by ísť o interaktívne aktivity, hry, riekanky, piesne a iné. Každé dieťa by malo počas výučby v teréne predložiť požadovaný výstup, napr. formou pracovného listu. „Verím, že ak dieťa bude v rámci jednotlivých ročníkov základnej školy, ako ňou bude prechádzať, spoznávať aj históriu svojho mesta, uvedomí si dejinné súvislosti a zaujímavosti, bude sa v ňom budovať aj zdravý lokálpatriotizmus. Dospievajúci žiaci a študenti, ktorí budú hrdí na svoje mesto, si ho, verím, častejšie vyberú aj za svoj domov a nebudú nám odchádzať do zahraničia či iných miest. Rovnako človek, ktorý má svoje mesto rád a pozná ho, by mohol mať menšie tendencie ničiť spoločné verejné priestranstvá. Práve naopak, v deťoch by sme chceli podmieniť ich záujem podieľať sa na zveľaďovaní mesta a života v ňom,“ myslí si dubnický primátor Peter Wolf.

Pripravovaný projekt spadá do múzejnej pedagogiky ako súčasť neformálneho vzdelávania, založenom na vlastnom zážitku dieťaťa. „Stanovenú tému rozložíme do deviatich blokov, teda pre každý ročník základnej školy jeden blok. Dieťa počas toho, ako absolvuje povinnú dochádzku, prejde postupne všetkými týmito blokmi,“ doplnil vedúci odd. kultúry Richard Benech. Riaditelia dubnických základných škôl túto aktivitu mesta vítajú. „Do múzea chodí človek trikrát za život; ako dieťa, ako rodič so svojím dieťaťom a ako starý rodičom s vnúčaťom. Takže vždy je to o deťoch, preto tento projekt vnímam pozitívne. A to tiež s ohľadom na to, že nové učebnice dejepisu na regionálne prvky akosi pozabudli,“ vyjadril podporu pripravovanému projektu riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Ferdinand Brunovský. Rovnako podľa riaditeľky ZŠ s MŠ Pod hájom Soni Kačíkovej by v tomto prípade malo Dubnické múzeum zastrešiť a prepojiť už existujúce aktivity škôl v tomto smere a nastaviť im komplexný rámec. Priestor v rámci vyučovacích hodín by podľa nebol problém vyčleniť.  

Na projekte a jeho príprave aktuálne pracujú všetky zúčastnené strany, finálne kroky by si mali definovať na augustovom stretnutí.  


Vytvorené: 12. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2019 10:37
Autor: Veronika Rezáková