Obsah

Mesto hľadá kolegu/kolegyňu na oddelenie školstva

Typ: ostatné
Mesto hľadá kolegu/kolegyňu na oddelenie školstvaMesto Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru odborného referenta/odbornú referentku oddelenia školstva na hlavný pracovný pomer.
Pracovná náplň:
 • zabezpečovanie základnej administratívy oddelenia školstva mesta Dubnica nad Váhom
 • spracovávanie návrhov rozpočtu škôl a školských zariadení
 • pripravovanie záväzných rozpisov rozpočtu na jednotlivé školy a školské zariadenia
 • vedenie presnej evidencie všetkých dotácií prideľovaných mestom Dubnica nad Váhom školám a školským zariadeniam podľa platných VZN
 • koordinácia prenosu informácií zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a oddelenia školstva na Okresný úrad v Trenčíne
 • spolupráca s ekonomickým oddelením mestského úradu
 • zabezpečovanie všetkých metodických a kontrolných činností v súvislosti so zberom údajov, spracovaním úloh štátnej štatistiky a výkazníctva, zodpovednosť za dodržiavanie termínov a poskytovanie odbornej pomoci školám a školským zariadeniam v tejto oblasti
 • vedenie evidencie všetkých detí a žiakov na základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • spracovávanie evidencie pre iné samosprávy o vzdelávaní žiakov na pôde mesta
 • spracovávanie žiadostí škôl na príspevok na rekreáciu PK, OK v zriaďovateľskej kompetencii mesta, ich následné predkladanie vedúcemu oddelenia školstva
 • vedenie kompletnej agendy vzdelávacích poukazov
 • vedenie prehľadu o výbere jednotlivých kategórií poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov a detí a žiakov škôl a ŠZ, na úrovni OŠ vedenie evidencie o ich zapojení do rozpočtu škôl a školských zariadení
 • pružné reagovanie na zmeny v legislatíve a podávanie návrhov na nové VZN, prípadne úpravy už schválených VZN vedúcemu oddelenia školstva
 • v spolupráci s ekonomickým útvarom mestského úradu príprava metodických usmernení pre jednotlivé školské subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Plat:

v zmysle zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Kvalifikačné predpoklady:

minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru

Znalostné a iné predpoklady:

znalosť zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výhodou a Zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z.z. 

Kritériá a požiadavky:
 • prax v odbore vítaná
 • schopnosť tímovej práce
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore
 • komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • vodičský preukaz skupiny B
 • bezúhonnosť

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze môžu uchádzači zasielať do 18. júla 2021 na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na adresu anna.stefankova@dubnica.eu. Viac informácií získate na telefónnom čísle 042 44 55 771.


Vytvorené: 29. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mária Badačová