Obsah

Mesto hľadá riaditeľa/riaditeľku Zariadenia pre seniorov Dubina

Typ: ostatné
Mesto hľadá riaditeľa Zariadenia pre seniorov DubinaMesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Zariadenia pre seniorov Dubina, m. r. o., so sídlom Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Kvalifikačné predpoklady uchádzača/uchádzačky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (výhodou je vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, pedagogika, ekonómia a manažment, andragogika),
  • prax v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov,
  • prax v riadení najmenej 5 rokov – výhodou.

Od uchádzača/uchádzačky o pracovnú pozíciu riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov Dubina sa ďalej požaduje užívateľské ovládanie PC, dobré manažérske a komunikačné schopnosti ako i znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa nielen na sociálnu prácu, ale i samosprávu a rozpočtové pravidlá verejnej správy.

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť tieto doklady:

  • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • motivačný list
  • overenú kópiu o dosiahnutom vzdelaní
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov - § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi môžete predkladať do 10. augusta 2020 vrátane. Doručiť ich môžu poštou na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina, m. r. o. - neotvárať“.

Všetky informácie o výberovom konaní nájdete na úradnej tabuli.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271 


Vytvorené: 22. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2020 12:53
Autor: Mária Badačová